KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

                                                                                                   Odbor kontroly

                                                                                                                                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

                                                                                                                                   Pracoviště: Seifertova 26, Jihlava

 

Výtisk č. 1

Číslo jednací:  KUJI 28652/2008

 

 

 

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření obce

za rok 2007

 

 

 

 

 

Název obce                :                       D a l e č í n

okres:                                                 Žďár nad Sázavou                                        

IČO:                                                   00294179

                                                                      

 

 

Přezkoumání hospodaření za rok 2007 bylo provedeno dne  30. 4. 2008 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

 

 

Přezkoumání provedla:                      Helena Vaníčková, DiS.

                                                           kontrolor pověřený řízením přezkoumání     

                                                           pověření č. 13                        

                                                                      

                                                           oddělení přezkoumání hospodaření obcí

                                                           odbor kontroly, Krajský úřad kraje Vysočina

 

Místo provedení přezkoumání:         Obecní úřad

                                                           592 41  Dalečín  30

 

 

Podklady předložili:                            Ing. Pavel Kadlec,  starosta obce

                                                           Jana Gloserová, účetní

 

 

Na základě žádosti obce  v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu se zákonem  o přezkoumávání hospodaření bylo výběrovým způsobem provedeno přezkoumání hospodaření za rok 2007.

 

Předmětem přezkoumání byly skutečnosti vymezené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření a tyto skutečnosti byly ověřovány z hledisek uvedených v § 3 téhož zákona. 

 

 

 

A. Výsledek přezkoumání

 

Při přezkoumání hospodaření obce  ve smyslu § 2 a § 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly ověřením předložených dokladů zjištěny nedostatky, resp. byly odstraněny na místě.

 

     

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

 

a) při dílčím přezkoumání

 

Dílčí přezkoumání obce za rok 2007 nebylo provedeno.

 

b) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí rok

 

Nedostatky byly odstraněny.

 

C. Závěr

 

Při přezkoumání hospodaření obce  D a l e č í n  za rok 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky /§ 10 odst. 3 písm. a) zákona o přezkoumávání hospodaření/.           

 

 

Vybrané ukazatele hospodaření obce :

 

a)      podíl pohledávek na rozpočtu obce   ……………………..   6,52  %

b)      podíl závazků na rozpočtu obce        ……………………...  0,15  %

            c)  podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce  … 1,48  %   

d)  ukazatel dluhové služby     ………………………………… . 3,82  %

 

 

V Dalečíně  5. 5. 2008              

                                                                                                                                                 ………………………………………..

                                                                                                                                                        Helena Vaníčková, DiS.

                                                                                                                       kontrolor pověřený                                                                                                                                                           řízením přezkoumání                                                                         

 

Zpráva obsahuje 2 listy a byla vyhotovena ve třech výtiscích:

výtisk č. 1 pro obec Dalečín

výtisk č. 2 a č. 3 pro Krajský úřad kraje Vysočina

 

 

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 byl seznámen
Ing. Pavel Kadlec, starosta obce Dalečín  dne 5. 5. 2008  s tím, že ke zprávě nebude podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření podáno stanovisko obce .

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání obdržel dne  5. 5. 2008

 

 

Ing. Pavel Kadlec                                                                                                                                                                                      .………..………………………

starosta obce Dalečín 

 

 

Vyvěšeno: 5.5.2008

Sejmuto: 6.6.2008