Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina

Nařízení   č. 7/2009

 

 

     Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů ukončuje

 

 

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí

 

 

 

vydaná Nařízením č. 10/2008 Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina.

 

 

 

1.       Dotčené obecní úřady uveřejní toto nařízení na úřední desce způsobem v obci obvyklým,
ve smyslu ustanovení § 76 odst.3  veterinárního zákona.

2.       Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem  jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu.

3.       Nařízení je každému přístupné na Krajské veterinární správě pro kraj Vysočina, na Krajském úřadě kraje Vysočina  a  u všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

 

K zamezení šíření katarální horečky ovcí je chovatel povinen se řídit platnou veterinární legislativou, zejména Nařízením Komise (ES) č.1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí.

 

 

 

 

V Jihlavě dne   14. 4. 2009                                           

 

 

 

 

                                                                                  MVDr. Jiří  Š u l c     v. r.                                                                                      

                                                                                  ředitel Krajské veterinární správy

                                                                                  pro kraj Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu v Dalečíně dne 15.4.2009