Návrh rozpočtu  Obce Dalečín na rok 2006  
  1  
§ polož. Příjmy  tis.Kč  
         
  1111 Daň z př.fyz.osob ze závislé činnosti   970
  1112 Daň z příjmu fyz. osob    100
  1113 Daň z příjmu fyz. osob  zvl. srážka   50
  1119 Daň z příjmu fyz.osob j.a.   150
  1121 Daň z příjmu právnických osob   1000
  1122 Daň z příjmu práv.osob za obce   0
  1211 Daň z přidané hodnoty   1700
  1337 Poplatek za likvidaci komun.odpadu   290
  1341 Poplatek ze psů   20
  1343 Poplatek z užívání veřej.prostran.   11
  1344 Poplatek ze vstupného   3
  1361 Správní poplatky   4
  1511 Daň z nemovitosti   230
         
  1xxx Daňové příjmy celkem   4528
         
  4112 NI př.dot. za st.rozp.   75,8
         
  4xxx Dotace   0,0
         
         
1031   Les    
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 50 250
  2131 Příjmy z pronájmu pozemků 200  
       
2310   Pitná voda   210
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 210  
         
2321   Odvádění a číštění odpadních vod   230
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 230  
         
3341   Kabel.televize   30
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 30  
         
3392   Zájmov.činnost v kultuře   1
  2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. 1  
      Návrh rozpočtu  Obce Dalečín na rok 2006  
  2  
§ polož. Příjmy tis.Kč  
         
3419   Tělovýchovná činnost   100
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 100  
         
3612   Bytové hospodářství   110
  2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. 110  
         
3632   Pohřebnictví   5
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 5  
         
3639   Komunální služby   52
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 1  
  2112 Příjmy z prodeje zboží 1  
  2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25  
  2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. 25  
       
3722   Sběr a odvoz komunál odpadů   2
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 2  
         
6171   Činnost místní správy   1
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 0,5  
  2112 Příjmy z prodeje zboží 0,5  
         
6310   Příjmy z finanč.operací   15
  2141 Příjmy z úroků 15  
         
  xxxx Vlastní příjmy   1006
         
    Celkem příjmy   5609,8
         
         
         
  xxxx Příjmy vč. převodu z účtu za rok 2004   5609,8
      Návrh rozpočtu  Obce Dalečín na rok 2006  
  3  
§ polož. Výdaje tis.Kč  
         
1031   Les   90
  5139 Nákup materiálu - zalesnění 10  
  5169 Nákup služeb 80  
         
2212   Silnice - místní komunikace   3103
  5169 Nákup služeb n.j. - zimní udržba 73  
  5171 Opravy a údržba  (Hluboké, Dalečín náves, Dolní vápenka) 3030  
         
2219   Pozemní komunikace - chodníky   78,9
  5171 Opravy a údržba 78,9  
       
2221   Provoz veřej. silnič.dopravy   25
  5193 Dopr.územní obslužnost 15  
  5171 Opravy a udržba základy ve Veselí 10  
       
2310   Pitná voda    
  5139 Nákup materiálu 30 351
  5154 Eletrická energie 60  
  5164 Pronájem 10  
  5169 Nákup služeb n.j. (vzorky) 115  
  5171 Opravy a údržba 25  
  5343 Převody vlastním fondům 0  
  5362 Platby daní a poplatků 111  
  6121 Přípojka elektřiny, projekt.dokument. 0  
         
       
2321   Odvádění a čištění odp.vod   370
  5139 Nákup materiálu 60  
  5154 Eletrická energie 160  
  5169 Nákup služeb n.j. (vzorky) 100  
  5171 Opravy a údržba 50  
         
         
2333 Vodní toky   100
  5171 Oprava a údržba (Otevřená stoka - Hluboké 100  
         
        Návrh rozpočtu  Obce Dalečín na rok 2006  
  4  
§ polož. Výdaje tis.Kč  
3113   Základní škola   961,5
  5321 Neinvestič.transfer.obcím 181,5  
  5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 650  
  5171 Opravy a údržba 130  
         
3314   Činnost knihovnická   7,5
  5021 Ostatní osobní výdaje 3  
  5136 Knihy 4,5  
         
3322   Zacování a obnova kultur. Památek   200
  5171 Oprava a údržba 200  
         
3341   Kabelová televize   714
  5164 Nájemné 14  
  5171 Opravy a údržba - rozvod sítě 60  
  6122 Stroje,přístroje a zařízení 640  
         
3392   Zájmová činnost v kultuře   334
  5139 Nákup materialu 2  
  5153 Plyn 20  
  5154 Eletrická energie 10  
  5169 Nákup služeb n.j.  2  
  5171 Opravy a údržba - střecha , fasáda na Kd 300  
         
3399   Záležit.kultur.,církví a sděl.prostř.   43
  5121 Ostatní osobní výdaje 1  
  5194 Věcné dary - SOZ 15  
  5229 Ostatní neinvest.dot. Nezisk. a podob.organizacím  (Kostel) 27  
         
3419   Tělovýchovná činnost   137
  5154 Eletrická energie 120  
  6164 Nájemné 7  
  5169 Nákup služeb n.j. 10  
         
3429   Zájmová činnost   10
  5169 Nákup služeb 5  
  5229 Ost.nein.dot.nezisk. a pod.org 5  
      Návrh rozpočtu  Obce Dalečín na rok 2006  
  5  
§ polož. Výdaje tis.Kč  
3612   Bytové hospodářství   20
  5171 Opravy a údržba 15  
  5169 Nákup služeb 5  
         
3631   Veřejné osvětlení   77
  5139 Nákup materialu 2  
  5154 Eletrická energie 70  
  5171 Opravy a údržba 5  
         
3632   Pohřebnictví   7
  5139 Nákup materialu 2  
  5169 Nákup služeb n.j. 5  
         
3639   Komunální služby   536
  5021 Ostatní osobní vydaje 25  
  5137 Drobný hmot.inv.majetek 15  
  5139 Nákup materialu 20  
  5154 Eletrická energie 40  
  5156 Pohonné hmoty 25  
  5164 Pronájem pozemků 17  
  5169 Nákup služeb n.j. 20  
  5171 Opravy a údržba 120  
  5229 Ostatní neinvest.dot. Nezisk. a podob.organizacím  (Kostel) 50  
  5329 Ost.nein.dot.veř.rozp.místní urovně 8  
  5362 Platby daní a poplatků 6  
  6130 Výkup pozemků 40  
  6119 Ostatní nákup dlouhodob.nehmot. majetku (Územní plán) 150  
         
3721   Nebezpečný odpad   12
  5169 Nákup služeb n.j. 12  
         
3722   Sběr a odvoz komunál.odpad   310
  5139 Nákup materialu 10  
  5169 Nákup služeb n.j. 300  
         
3743   Rekultivace půdy   7
  5169 Nákup služeb n.j. (pouze sudé roky) 7  
      Návrh rozpočtu  Obce Dalečín na rok 2006  
  6  
§ polož. Výdaje tis.Kč  
         
3745   Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň   15
  5139 Nákup materialu 2  
  5169 Nákup služeb n.j. 13  
         
5512   Požární ochrana - SDH   109
  5021 Ostatní osobní výdaje 5  
  5029 Ostatní platby za provedenou práci 5  
  5136 Knihy a učební pomůcky 1  
  5137 Drobný hmot.inv.majetek 20  
  5139 Nákup materialu 20  
  5153 Plyn 10  
  5154 Eletrická energie 17  
  5156 Pohonné hmoty 12  
  5167 Školení 2  
  5169 Nákup služeb n.j. 4  
  5171 Opravy a údržba 10  
  5173 Cestovné 3  
         
6112   Zastupitelstva obcí   542
  5023 Ostatní osobní výdaje 380  
  5031 Povinné pojištění na soc.zab. 95  
  5032 Povinné pojištění na zdrav.zab. 45  
  5173 Cestovné 20  
  5175 Pohoštění 2  
         
         
6171   Činnost místní správy   797
  5011 Platy zaměstnanců 420  
  5031 Povinné pojištění na soc.zab. 105  
  5032 Povinné pojištění na zdrav.zab. 40  
  5038 Ostatní povinné pojistné 5  
  5136 Knihy, učební pomůcky  10  
  5137 Drobný hmot.inv.majetek 10  
  5139 Nákup materialu 20  
  5153 Plyn 50  
  5154 Eletrická energie 20  
      Návrh rozpočtu  Obce Dalečín na rok 2006  
  7  
§ polož. Výdaje tis.Kč  
6171   Činnost místní správy    
  5161 Služby pošt 8  
  5162 Služby telekomunikací 50  
  5167 Služby školení 3  
  5168 Zpracování dat 6  
  5169 Nákup služeb n.j. 30  
  5171 Opravy a údržba 10  
  5172 Programové vybav. 5  
  5173 Cestovné 5  
         
6310   Příjmy a výdaje z fin. operací   125
  5141 Úroky z úvěru 75  
  5163 Služby peněžních ústavů 50  
       
6320   Pojištění   40
  5163 Služby peněžních ústavů 40  
         
6399 5362 Finanční operace - daň za obec   0
         
    Celkem výdaje   9121,9
         
8115   Změna stavu krátkodob.prost.na bank.účt.   3720,1
         
8124   Splátka ůvěrů   208
         
Vyvěšeno: 3.2.2006