Návrh rozpočtu  Obce Dalečín na rok 2008
  1  
§ polož. Příjmy  tis.Kč  
         
  1111 Daň z př.fyz.osob ze závislé činnosti   940
  1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti    50
  1113 Daň z příjmu fyz. osob  z kap. výnosu   50
  1119 Daň z příjmu fyz.osob j.a.   50
  1121 Daň z příjmu právnických osob   1300
  1122 Daň z příjmu práv.osob za obce   0
  1211 Daň z přidané hodnoty   1850
  1337 Poplatek za likvidaci komun.odpadu   300
  1341 Poplatek ze psů   20
  1343 Poplatek z užívání veřej.prostran.   10
  1344 Poplatek ze vstupného   2
  1361 Správní poplatky   5
  1511 Daň z nemovitosti   260
         
  1xxx Daňové příjmy celkem   4837
         
  4112 NI př.dot. za st.rozp.    
         
  4xxx Dotace    
         
         
1031   Les   300
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 200  
  2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100  
       
2310   Pitná voda   230
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 230  
         
2321   Odvádění a číštění odpadních vod   330
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 330  
         
3341   Kabel.televize   45
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 45  
         
3392   Zájmov.činnost v kultuře   1
  2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. 1  
              Návrh rozpočtu  Obce Dalečín na rok 2008
  2  
§ polož. Příjmy tis.Kč  
3419   Tělovýchovná činnost   0
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 0  
         
3612   Bytové hospodářství   130
  2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. 110  
  2141 Příjmy z úroků 20  
         
3632   Pohřebnictví   5
  2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5  
       
3639   Komunální služby   83
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 1  
  2112 Příjmy z prodeje zboží 2  
  2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30  
  2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. 50  
  3201 Příjmy z prodeje akcií 0  
         
3722   Sběr a odvoz komunál odpadů   10
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 10  
         
6171   Činnost místní správy   1
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 0,5  
  2112 Příjmy z prodeje zboží 0,5  
       
6310   Příjmy z finanč.operací   30
  2141 Příjmy z úroků 30  
         
  xxxx Vlastní příjmy   1165,0  
         
    Celkem příjmy   6002
         
         
           
              Návrh rozpočtu  Obce Dalečín na rok 2008
  3  
§ polož. Výdaje tis.Kč  
1031   Les   140
  5139 Nákup materiálu - zalesnění 10  
  5169 Nákup služeb 130  
         
2212   Silnice - místní komunikace   1580
  5169 Nákup služeb n.j. (zimní udržba) 40  
  5171 Opravy a údržba  ( míst.komunikace ) 500  
  6121 Budovy, haly, stavby  (náves) 1040  
         
2219   Pozemní komunikace - chodníky   50
  5171 Opravy a údržba (chodník Veselí) 50  
         
2221   Provoz veřej. silnič.dopravy   25
  5171 Opravy a udržba - (značky, čekárny) 8  
  5193 Dopr.územní obslužnost 17  
         
2310   Pitná voda   1360
  5139 Nákup materiálu 30  
  5154 Elektrická energie 60  
  5164 Pronájem 10  
  5169 Nákup služeb n.j.  60  
  5171 Opravy a údržba (výměna vod. řadů) 1000  
  5343 Převody vlastním fondům 0  
  5362 Platby daní a poplatků 100  
  6121 Nový zdroj vody  100  
         
2321   Odvádění a čištění odp.vod   420
  5139 Nákup materiálu 60  
  5154 Elektrická energie 150  
  5169 Nákup služeb n.j.  160  
  5171 Opravy a údržba ( oprava dešťové kanalizace, Hluboké, Veselí) 50  
         
2333   Vodní toky   200
  5171 Oprava a údržba (otevřená stoka - Hluboké) 200  
         
3113   Základní škola   1760
  5321 Neinvestič.transfer.obcím 150  
              Návrh rozpočtu  Obce Dalečín na rok 2008
  4  
§ polož. Výdaje tis.Kč  
  5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 650  
  5171 Opravy a údržba (park volného času- hřiště) 500  
  6121 Zateplení budovy ZŠ a MŚ 460  
       
3314   Činnost knihovnická   5
  5136 Knihy 5  
         
3322   Zachování a obnova kultur. památek   200
  5171 Oprava a údržba  (hrad) 200  
         
3341   Rozhlas a televize   80
  5164 Nájemné 10  
  5169 Nákup služeb n.j.  2  
  5171 Opravy a údržba - rozvod sítě 68  
         
3392   Zájmová činnost v kultuře   234
  5139 Nákup materialu 2  
  5153 Plyn 20  
  5154 Elektrická energie 10  
  5169 Nákup služeb n.j.  2  
  5171 Opravy a údržba -  (KD Dalečín, fas., nátěr ok., KD Hluboké) 200  
         
3399   Záležit.kultur., církví a sděl.prostř.   75
  6169 Nákup ostatních služeb  (jarmark) 60  
  5194 Věcné dary - SOZ 15  
         
3412   Sportovní zařízení v majetku obce   550
  6119 Dlouhodobý nehmotná majetek  (projekty) 50  
  6121 Budovy, haly, stavby  (hřište škola) 500  
         
3419   Ost.tělovýchovná činnost (vlek)   7
  5154 Elektrická energie 0  
  6164 Nájemné 7  
         
3429   Zájmová činnost   10
  5175 Výdaje na pořízení věcí a služeb 5  
  5229 Ost.nein.dot.nezisk. a pod.org 5  
              Návrh rozpočtu  Obce Dalečín na rok 2008
  5  
§ polož. Výdaje tis.Kč  
3612   Bytové hospodářství   822
  5163 Služby peněžních ústavů 2  
  5171 Opravy a údržba 15  
  5169 Nákup služeb 5  
  6121 Budovy, haly, stavby  (byty) 800  
       
3631   Veřejné osvětlení   80
  5139 Nákup materialu 2  
  5154 Elektrická energie 60  
  5171 Opravy a údržba 18  
         
3639   Komunální služby   534
  5021 Ostatní osobní vydaje 25  
  5137 Drobný hmot.inv.majetek 15  
  5139 Nákup materialu 25  
  5154 Elektrická energie 40  
  5156 Pohonné hmoty 27,7  
  5164 Pronájem pozemků 15  
  5169 Nákup služeb n.j. 50  
  5171 Opravy a údržba (chodba OU) 20  
  5329 Ost.nein.dot.veř.rozp.místní urovně (mikroregion) 10,3  
  5362 Platby daní a poplatků 6  
  6130 Výkup pozemků 300  
         
3721   Nebezpečný odpad   20
  5169 Nákup služeb n.j. 20  
         
3722   Sběr a odvoz komunál.odpad   370
  5139 Nákup materialu - (kontejnery) 50  
  5169 Nákup služeb n.j. 320  
         
3743   Rekultivace půdy   5
  5169 Nákup služeb n.j. (monitoring skladky -pouze sudé roky) 5  
         
3745   Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň   15
  5139 Nákup materialu 5  
  5169 Nákup služeb n.j. 10  
              Návrh rozpočtu  Obce Dalečín na rok 2008
  6  
§ polož. Výdaje tis.Kč  
         
5512   Požární ochrana - SDH   145  
  5029 Ostatní platby za provedenou práci 5    
  5136 Knihy a učební pomůcky 1  
  5137 Drobný hmot.inv.majetek 20  
  5139 Nákup materialu 20  
  5153 Plyn 10  
  5154 Elektrická energie 20  
  5156 Pohonné hmoty 10  
  5167 Školení 2  
  5169 Nákup služeb n.j. 4  
  5171 Opravy a údržba ( hasič.zbroj. Veselí) 50  
  5173 Cestovné 3  
         
6112   Zastupitelstva obcí   677
  5023 Ostatní osobní výdaje 490  
  5031 Povinné pojištění na soc.zab. 115  
  5032 Povinné pojištění na zdrav.zab. 45  
  5173 Cestovné 25  
  5175 Pohoštění 2  
         
         
6171   Činnost místní správy   937
  5011 Platy zaměstnanců 500  
  5031 Povinné pojištění na soc.zab. 150  
  5032 Povinné pojištění na zdrav.zab. 45  
  5038 Ostatní povinné pojistné 5  
  5136 Knihy, učební pomůcky  13  
  5137 Drobný hmot.inv.majetek 10  
  5139 Nákup materialu 20  
  5153 Plyn 45  
  5154 Elektrická energie 20  
         
         
         
         
         
              Návrh rozpočtu  Obce Dalečín na rok 2008
  7  
§ polož. Výdaje tis.Kč  
6171   Činnost místní správy    
  5161 Služby pošt 8  
  5162 Služby telekomunikací 50  
  5167 Služby školení 3  
  5168 Zpracování dat 8  
  5169 Nákup služeb n.j. 40  
  5171 Opravy a údržba 10  
  5172 Programové vybav. 5  
  5173 Cestovné 5  
         
6310   Příjmy a výdaje z fin. operací   80
  5141 Úroky z úvěru 50  
  5163 Služby peněžních ústavů 30  
       
6320   Pojištění   40
  5163 Služby peněžních ústavů 40  
         
6399 5362 Finanční operace - daň za obec    
           
    Celkem výdaje   10421  
         
8115   Změna stavu krátkodob.prost.na bank.účt.   4627
         
8124   Splátka ůvěrů   208
         
 
Příjem Výdej  
Vyvěšeno: 15.1.2008 6002 10421  
Sejmuto: 1.2.2008 4627 208  
10629 10629