Obec Dalečín

Č.j.171/08                                                                                         V Dalečíně dne  3.7.  2008

 

 

Ú  Z  E  M  N  Í      P  L  Á  N     D A L E Č Í N

 

Zastupitelstvo obce Dalečín,  příslušné podle ustanovení  § 6 odst. 5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43  odst. 4  stavebního zákona,  § 171 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,  § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává

Územní plán Dalečín

1.      Textová část územního plánu

(obsah viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)

2.      Grafická část územního plánu

(obsah viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)

Odůvodnění

 

1.      Textová část odůvodnění

a) Postup při pořízení územního plánu

Zastupitelstvo obce Dalečín  rozhodlo dne 20.6. 2005 o pořízení územního plánu obce Dalečín. Zadání územního plánu Dalečín bylo projednáno ve dnech 8.3..2006 až 10.4.2006 a schváleno zastupitelstvem obce Dalečín dne 27.9.2006. Vypracováním návrhu územního plánu obce byla pověřena firma Studio Region, Ing. arch. Miloslav Sohr, Zelná 13,619 00 Brno.

Návrh územního plánu Dalečín byl projednán s dotčenými orgány, obcí Dalečín a sousedními obcemi na společném jednání dne 2.8. 2007 v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Společné jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem dne 2.8.2007. Dotčené orgány uplatnily ve lhůtě do 3.9. 2007 stanoviska. Po tuto dobu umožnil pořizovatel nahlížet dotčeným orgánům do návrhu územního plánu Dalečín. Pořizovatel posoudil došlá stanoviska a připomínky a projektant upravil návrh územního plánu před zahájením řízení o vydání územního plánu v souladu se stanovisky  dotčených orgánů.

Po posouzení územního plánu Dalečín krajským úřadem, který ve stanovisku ze dne 28.1. 2008 konstatoval, že v předloženém návrhu územního plánu Dalečín je zajištěna koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, bylo zahájeno řízení o územním plánu podle ustanovení §§ 52, 53 stavebního zákona.

O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Dalečín se konalo dne 23.4.2008 veřejné projednání.  Pořizovatel zajistil vystavení návrhu územního plánu Dalečín ve dnech od 21.3.2008 až do 23.4.2008 na obecním úřadu v Dalečíně, městském úřadu Bystřice nad Pernštejnem a na elektronické úřední desce obce na stránkách městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem. K veřejnému projednání byla přizvána obec Dalečín, dotčené orgány a sousední obce. Pořizovatel zajistil ve spolupráci s projektantem výklad územně plánovací dokumentace a  vede o průběhu veřejného projednání písemný záznam.

 

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Při zpracovávání územního plánu byla respektována Politika územního rozvoje České republiky. Územní plán stanovuje podmínky pro dosažení harmonického vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředím, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Ve veřejném zájmu se chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického i archeologického dědictví. Stanovují se podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území.

Řešené území obce Dalečín leží mimo rozvojové oblasti, mimo rozvojové osy, mimo specifické oblasti i mimo koridory a plochy vymezené v politice územního rozvoje.

Řešená obec leží v území, pro které nebyla doposud zpracována žádná územně plánovací dokumentace vydaná krajem.

 

c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Základní urbanistická koncepce zejména vychází ze stávajícího plošného a prostorového uspořádání území, materiálních podmínek, společenského života a s ním spojeného dosažitelného rozvoje i požadavku ochrany hodnot v území. Stávající funkční plochy jsou řešeny s ohledem na kvalitativní rozvoj nevyvolávající konflikty v území. Navržené nově zastavitelné plochy  navazují na zastavěné území obce a tyto zastavitelné plochy jsou navrhovány tak, aby byl co nejméně narušen krajinný ráz obce. Celé území obce leží v území přírodního parku Svratecká hornatina.

 

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Územní plán Dalečín je zpracován dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a příslušných prováděcích vyhlášek zvl. vyhl.č. 500/2006 Sb., o územně analytický podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací dokumentace, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhl. č.502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

 

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů

 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství:

Souhlasné stanovisko s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa.

 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jihlava:

Bez připomínek..

 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, ochrana ZPF Jihlava:

Souhlasné stanovisko ze dne 20.8.2007 k těmto plochám:

B3, B5,B6, B9, B11, B12, B14, R2, O1, T1, T2, V1, V2

Po odstranění rozporů v dokumentaci bylo uděleno souhlasné stanovisko ze dne 16.11.2007 pro další plochy :

k.ú. Dalečín :B1, B2a, B2b, B3, B4, B6, B7, R1, R4, O1, O2, T1

k.ú. Veselí u Dalečína: B8, B9, B10, B11, B12, R2, T2, V1, V2

k.ú. Hluboké: B13a, B13b, B14, B15, B16, B17a, B17b, V3

 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí,ochrana přírody a krajiny

Stanovisko nedodáno

 

Městský úřad Bystřice n.P,odbor dopravy:

Stanovisko nedodáno.

 

Městský úřad Bystřice n.P,odbor životního prostředí:

Stanovisko nedodáno.

 

Městský úřad Bystřice n.P, památková péče:

Bez připomínek.

 

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou:

Souhlasné stanovisko.

 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou:

Souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:

Umístění budoucích rodinných domů na plochách Br/1a Rh, které jsou umístěny v těsné blízkosti stávající trasy sil. II/357, je limitováno vzdáleností isofon hluku 50/60 dB od osy vozovky. Umístění budoucích RD bude v takové vzdálenosti od silnice II/357, aby v chráněném venkovním prostoru staveb RD a hřiště byly prokazatelně dodrženy příslušné hyg. limity hluku. Tento požadavek je nutné doplnit do textové části nvrhu ÚP.

Konkrétní řešení umístění jednotlivých staveb bude následně posuzováno v rámci územního a stavebního řízení. Jednotlivé projektové dokumentace budou předloženy orgánu ochrany veřejného zdraví (OOVZ) k samostatnému posouzení.

Při realizaci staveb jež jsou zdrojem emisí hluku je povinností investora stavby prokázat na základě hlukového posouzení jednotlivých staveb dodržení limitních hladin hluku na nejblíže situovaném území obytné zástavby nebo v chráněném venkovním prostoru.

 

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad ve Žďáře nad Sázavou

Platí stanovisko k návrhu zadání územního plánu Dalečín ze dne 5.4.2006 č.j. PÚ 0410/06.

 

Ministerstvo dopravy, Praha:

Stanovisko nedodáno.

.

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Praha:

Souhlasné stanovisko.

 

Obvodní báňský úřad v Liberci:

Na k.ú. Dalečín je poddolované území po těžbě radioaktivních surovin, ve kterém hornickou činnost zajišťování a likvidaci důlních děl provádí organizace Diamo, s.p., odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka.

Podmínky:

1.                  Vyznačit poddolovaná území a bezpečnostní pásma a stavební uzávěry

2.                  Respektovat případné připomínky organizace Diamo

 

Obvodní báňský úřad v Brně:

Souhlasné stanovisko.

 

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice:

Platí stanovisko k návrhu zadání územního plánu obce Dalečín od VUSS Pardubice,  č.j. 1217-ÚP/2006-1420 ze dne 10.3.2006.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha:

Souhlasné stanovisko.

 

Ministerstvo zdravotnictví – odbor investičního rozvoje,  Praha:

Stanovisko nedodáno.

 

Centrum dopravního výzkumu, Brno:

Bez připomínek.

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, TÚ, Brno:

Bez připomínek.

 

Česká geologická služba – Geofond,Praha:

Bez připomínek.

 

Povodí Moravy s.p.

Záměr není v rozporu se Směrným vodohospodářským plánem a se zájmy hájenými  zákonem o vodách. S realizací záměru souhlasíme.

 

České radiokomunikace, Praha :

Stanovisko nedodáno.

 

JMP Net, s.r.o., Brno:

Bez připomínek

 

Policie ČR – stavebně ubytovací odbor

Bez připomínek

 

E-ON, Brno:

Stanovisko nedodáno.

 

VAS, a.s. Žďár nad Sázavou.

Stanovisko nedodáno.

 

DIAMO, s.p., odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka

Na k.ú. Dalečín byl v minulosti prováděn geologický průzkum na radioaktivní suroviny. Jednalo se o průzkumné štoly č.10 a 11 na které bylo vydáno rozhodnutí o stavební uzávěře dne 18.2. 2003 pod č.j. Výst. 2354/02 a č.j. Výst. 2367/02.

Jinak bez připomínek.

 

Obec Dalečín

Na základě nově zjištěných skutečností podává obec připomínku k návrhu územního plánu Dalečín a to ohledně změny vedení trasy vodovodního potrubí napojeného na Vírský oblastní vodovod, které by mělo posílit stávající vodní zdroj v obci.

 

f) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

V rámci projednávání územního plánu Dalečín nebyl orgánem ochrany přírody a krajiny vznešen požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 93/2004 Sb., Územní plán je v souladu s pilíři (ekonomický, enviromentální a sociální pilíř) udržitelného rozvoje.

 

g) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Potřeba nových zastavitelných ploch je vyvolána především nároky na výstavbu rodinných domů. Zastavitelné plochy navazují na zastavěné území či doplňují zastavěné území.

Je uvažováno s výstavbou jednobytových rodinných domů. V územním plánu je navrženo na zastavitelných plochách celkem 78 rodinných domů, což je pro předpokládaný rozvoj obce dostatečná rezerva. Nárůst počtu obyvatel se předpokládá především v části Dalečín.

 

h) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Ve stanovené lhůtě ze strany vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch nebyly proti návrhu územního plánu Dalečín podány žádné námitky.

 

 

i) Vyhodnocení připomínek

Ve stanovené lhůtě ani při veřejném projednání návrhu územního plánu Dalečín  nebyly uplatněny žádné připomínky.

 

2.      Grafická část odůvodnění

(obsah viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)

 

Poučení:

Proti územnímu plánu obce Dalečín vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2  zákona č. 500/2004 Sb. správní řád).

 

 

 

 

 

     …………………………….                                                                            …………………………

             Věra Šťastná                                                                              Ing. Pavel Kadlec

        místostarostka obce                                                                         starosta obce 

 

 

Vyvěšeno: 4.7.2008

Sejmuto: 14.8.2008