Obec Dalečín

Dalečín č.30,  PSČ:  592 41,  

 

Výběrové řízení

č. 1/2008- FRB

 

            Obec Dalečín na základě obecně závazné vyhlášky Obce Dalečín č. 2/2006 o Fondu rozvoje bydlení vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení (dále FRB).

Výběrové řízení na půjčky z FRB je vyhlášeno dnem 14.3.2008, žádosti o půjčku je možno vyzvednout na Obecním úřadě v Dalečíně a doručit do 18.4.2008 na adresu - Obec Dalečín,  Dalečín č.30, PSČ:  592 41.

 

Podmínky výběrového řízení:

 

1. Žadatel musí splňovat podmínky obecně závazné vyhlášky Obce Dalečín č. 2/2006 o Fondu rozvoje bydlení.

 

2. Žadatel nesmí mít, k datu podání žádosti nesplněné závazky vůči obci.

 

3. Do výběrového řízení budou přijaty a dále budou projednávány pouze žádosti obsahující údaje a podklady podle článku 4,bodu 3, obecně závazné vyhlášky Obce Dalečín č. 2/2006 o Fondu rozvoje bydlení.

 

4. V případě, že zájem o půjčky z FRB přesáhne výši volných prostředků FRB vyhrazuje si Obec Dalečín právo nabídnout a případně poskytnout žadateli nižší půjčku z FRB než o jakou bylo žádáno.

 

 

                                                                                       Ing. Pavel Kadlec

                                                                                               starosta obce

 

 

Zveřejněno na úřední desce

dne 14.3.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z fondu se poskytují následující půjčky na dále uvedené stavební práce:

 

p.č.      název-účel půjčky                                                       lhůta                 úrok     horní hranice

                                                                                              splatnosti                     půjčky 

 

01        Obnova fasády domu staršího 15 let včetně                 do 5 let            3%       do100tis.Kč                                                                 případné výměny otvorů                                                                                 na l dům

            a sanace proti vlhkostí                                                           

02        Obnova střechy starší 15 let                                        do 7 let            3%       do 150tis.Kč

            (konstrukce i krytiny)                                                                                     na 1 dům

03        Zateplení domu staršího 15 let                         do 5 let            3%       do 100tis.Kč

                                                                                                                                 na l dům

04        Zřízení nebo úpravy vnitř.instalací                                do 3 roků         3%       do   50tis.Kč

         - vytápění                                                                                  na l dům

            - vody

         -elektřiny

            - kanalizace

05        Zařízení nebo oprava připojení na tech.sítě                   do 3 roků         3%       do 50tis.Kč

- přípojka el.energie                                                                        na l dům

            - přípojka plynu

            - přípojka vody           

            - přípojka kanalizace

06        Zřízení domovní ČOV u bytového nebo rod.    do 3 roků         3%       do  50tis.Kč

            domu nebo zhotovení nepropustné jímky                                                         na l dům

            na vyvážení, pokud není možné napojení

            na veřejnou kanalizaci

07        Vestavby bytu do půdních prostor nebo                      do 7 let            3%       do150tis.Kč

            střešní nástavba nového bytu                                                                            na l dům