Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem

odbor územního plánování a stavebního řádu

Masarykovo nám. 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

 

 


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Č.j.:                         OÚP /5358 /2008/St            

Vyřizuje:                Ing. Tomáš Straka

Tel.:                        566590348

E-mail:                    straka.stavebni@mu.bystricenp.cz

 

v Bystřici nad Pernštejnem  dne  4.3.2008

 

 

OZNÁMENÍ

o veřejném projednání návrhu územního plánu Dalečín

( řešící k.ú. Dalečín, Hluboké u Dalečína, Veselí u Dalečína)

a

VÝZVA

k uplatnění  připomínek a námitek

 

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územního plánu Dalečín, připravil návrh územního plánu Dalečín, vydávaného zastupitelstvem obce Dalečín, na základě ustanovení  § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

 

 

Veřejné projednání návrhu územního plánu Dalečín se bude konat:

 

ve středu 23. dubna 2008 od 16 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu obce Dalečín

 

 

Součástí veřejného projednání bude odborný výklad k návrhu územního plánu.

Dotčené osoby se tímto zároveň vyzývají k uplatnění připomínek nebo námitek k návrhu územního plánu.

 

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

 

Námitky proti návrhu územního plánu Dalečín mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.

 

Na závěr veřejného projednání uplatní dotčené orgány své stanovisko k připomínkám a námitkám.

 

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží!

 

 

 

Návrh územního plánu Dalečín je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách   www.bystricenp.cz  ( Městský úřad – Zprávy a dokumenty odborů MěÚ – Územní plánování a stavební řád – Územní plánování) a na elektronické úřední desce obce Dalečín dále je vystaven k veřejnému nahlédnutí

 

od 21.3 .  2008  do  23.4.  2008

 

v budově Městského úřadu Bystřice n.P., na odboru územního plánování a stavebního řádu, dveře č. 24. a v budově Obecního úřadu obce Dalečín.

 

 

 

                                                                                                                   Ing. Tomáš Straka

                                                                                                                                                       vedoucí odboru

Rozdělovník:

1.        Úřední deska Městského úřadu Bystřice n.P.

 

Vyvěšeno:

 

Sejmuto:

               

2.        Úřední deska Obecního úřadu Dalečín

 

Vyvěšeno: 5.3.2008

 

Sejmuto:  28.4.2008

 

3.        Elektronická úřadní deska Obecního úřadu Dalečín

 

Vyvěšeno: 5.3.2008

 

Sejmuto:

 

Obec Dalečín

Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01  Žďár nad Sázavou

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vojenská ubytovací  a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/c, 530 02 Pardubice

Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

                                                                              -      odbor územního plánování a stavebního řádu

-          odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

-          odbor dopravy a silničního hospodářství                                                                               

Krajský úřad kraje Vysočina, Seifertova 24, 587 33 Jihlava,odbor životního prostředí,

                                                                             -        oddělení ochrany přírody

                                                                             -        orgán ochrany ZPF

Ministerstvo ŽP ČR, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno

Ministerstvo dopravy a spojů ČR, nábřeží L. Svobody 12, P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Obvodní báňský úřad v Brně, Cejl 13, 601 42 Brno

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou, Strojírenská 12, 591 01 Žďár nad Sázavou

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám.57,593 15 Bystřice n.P.

-          odbor dopravy

-          OÚPSŘ – památková péče

-          odbor životního prostředí               

Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, Palackého nám. č.4,128 01 Praha 2

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina,Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

 

Orgány územního plánování sousedních územních obvodů (sousední obce)


Obec Strachujov

Obec Unčín

Obec Jimramov

Obec Ubušínek

Obec Sulkovec

Obec Chlum – Korouhvice

Obec Vír

Obec Písečné

Město Bystřice n.P.

Obec Velké Janovice


 

Ing. Arch. Miloslav Sohr, Studio REGION, Zelná 13, 619 00 Brno