Návrh územního plánu Dalečín

v elektronické podobě najdete zde:

 

 

Dalečín - závazná část

 

Dalečín – odůvodnění

 

USES Dalečín,Unčín,Veselí,Hluboké

 

základní členění území

 

koncepce uspořádání území

 

koordinační výkres

 

koncepce dopravy

 

koncepce energetiky

 

vodní hospodářství

 

veřejně prospěšné stavby

 

zábor ZPF

 

 

nebo na stránkách   www.bystricenp.cz  ( Městský úřad – Zprávy a dokumenty odborů MěÚ – Územní plánování a stavební řád – Územní plánování) a na elektronické úřední desce obce Dalečín dále je vystaven k veřejnému nahlédnutí  od 21.3 .  2008  do  23.4.  2008 v budově Městského úřadu Bystřice n.P., na odboru územního plánování a stavebního řádu, dveře č. 24. a v kanceláři Obecního úřadu  Dalečín.

 

 

 

Elektronická úřadní deska Obecního úřadu Dalečín

 

Vyvěšeno: 20.3.2008

 

Sejmuto: 28.4.2008