KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

                                                                                      Odbor kontroly

                                                                                                                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

 

 

Výtisk č.1

Číslo jednací:  KUJI 34105/2006

 

 

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření obce

za rok 2005

 

 

 

Název obce:                                       Obec  Dalečín

                                                           okres  Žďár nad Sázavou                                         

                                                           IČ:      00294179

                                                                      

 

Přezkoumání hospodaření za rok 2005 bylo provedeno dne 15. 5. 2006 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“)

 

 

Přezkoumání provedly:                      Hana Sobotková

                                                           kontrolor pověřený

                                                          řízením přezkoumání 

                                                           průkaz oprávnění č. 52

                                                           Marie Krtilová

                                                           kontrolor

                                                           průkaz oprávnění č. 51

                                                                      

                                                           oddělení přezkoumání hospodaření obcí

                                                           odbor kontroly, Krajský úřad kraje Vysočina

 

Místo provedení přezkoumání:         Obecní úřad

                                                           592 41   Dalečín 41

 

 

Podklady předložili:                            Ing. Pavel Kadlec, starosta obce

                                                           Jana Gloserová, účetní

 

 

 

Na základě žádosti obce v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu se zákonem  č. 420/2004 Sb., bylo výběrovým způsobem provedeno přezkoumání hospodaření za rok 2005.

 

Předmětem přezkoumání byly skutečnosti vymezené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Tyto skutečnosti byly ověřovány z hledisek uvedených v § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

 

 

A. Výsledek přezkoumání

 

Při přezkoumání hospodaření obce byla zjištěna uvedená chyba :

 

- při stanovení výše měsíční odměny starostovi obce nebylo postupováno dle nařízení vlády č. 697/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb.- stanovená odměna byla nižší

 

     

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za předchozí rok

Odměna starosty byla upravena chybně, bylo postupováno podle nařízení vlády platné pro rok 2004.

 

C. Závěr

 

Při přezkoumání hospodaření obce Dalečín za rok 2005 byla zjištěna výše uvedená chyba méně závažného charakteru (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb).

 

 

Vybrané ukazatele hospodaření obce:

 

a) podíl pohledávek na rozpočtu obce 0,26 %

b) podíl závazků na rozpočtu obce  0,79 %

            c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce  1,08 %

d) ukazatel dluhové služby  4,35 %

 

 

Zástupci obce, přítomní přezkoumání hospodaření, byli upozorněni ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. na povinnost obce přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru kontroly, a to ve lhůtě do 15ti dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v zastupitelstvu obce.

 

U p o z o r n ě n í:

Za nesplnění této povinnosti lze uložit dle ustanovení § 14 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. pořádkovou pokutu až do výše 50 tis. Kč.

 

 

V Dalečín dne 15. 5. 2006

 

                                                                                                                                                          

       Hana Sobotková                                                             Marie Krtilová

      kontrolor pověřený                                                            kontrolor

    řízením přezkoumání                                                                           

 

Zpráva obsahuje 3 listy a byla vyhotovena ve třech výtiscích:

výtisk č. 1 pro obec Dalečín

výtisk č. 2 a č. 3 pro Krajský úřad kraje Vysočina

 

 

S obsahem návrhu zprávy  o  výsledku  přezkoumání   hospodaření  za rok  2005  byl seznámen

 Ing. Pavel Kadlec, starosta obce Dalečín dne 15. 5. 2006 s tím, že ke zprávě nebude podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. podáno stanovisko obce.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání obdržel dne 15. 5. 2006

 

Ing. Pavel Kadlec                                                                   

starosta obce Dalečín

 

 

 

 

 

Závěrečný účet obce

za rok 2005

 

 

Příjmy celkem                                               10.654.950,66 

 

Výdaje celkem                                             6.919.895,89 

 

Hospodářský výsledek                                3.735.054,77 Kč

 

Zůstatek na běžných účtech                       4.339.495,98 Kč

 

 

 

V Dalečín dne 19.5.2006