Postup pro podání a vyřízení žádosti dle 106/1999 Sb.

 

Postup pro podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 

1.

1.1.   Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, písemně nebo elektronicky.

1.2.    V případě ústní žádosti oslovený zaměstnanec obce Dalečín zařazený do Obecního úřadu Dalečín (dále jen „povinný subjekt“) poskytne žadateli informaci bezodkladně, pokud ji má v dispozici. Shledá-li žadatel poskytnutou informaci za nedostačující, je třeba podat žádost písemně.

1.3.    Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne povinný subjekt informaci v elektronické podobě.

 

2.

2.1.    Náležitosti písemné žádosti:

-  Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování muže být i elektronická adresa.

-   Pokud není ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona, neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

2.2.    Písemná žádost se podává na adresu: Obecní úřad Dalečín, Dalečín č.30, 592 41 Dalečín. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v kanceláři Obecního úřadu v Dalečíně, faxem na čísle: 566573121, nebo prostřednictvím elektronické podatelny oudalecin@wo.cz.

 

3.

3.1.    Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Za datum podání žádosti se považuje den, kdy ji povinný subjekt obdržel.

3.2.    Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit, nejvýše však o 10 dnů ze závažných důvodů (dále jen „prodloužená lhůta“), kterým je např.:  vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádost.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace informován.

3.3.     Informace, které se týkají přenesené působnosti územního samosprávného celku, poskytují orgány územního samosprávného celku v přenesené působnosti.

 

4.

4.1.    Povinný subjekt neposkytne informace v případech stanovených v ustanovení § 7- § 12 zákona.

4.2.    Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

5.

5.1.    Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

5.2.    Odvolání lze podat u povinného subjektu na adrese: Obecní úřad Dalečín, Dalečín č.30, 592 41 Dalečín, a to písemně nebo ústně do protokolu. Odvolání lze také podat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

5.3.    Odvolání je možno podat prostřednictvím formuláře „Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti“, který je možno získat v kanceláři Obecního úřadu v Dalečíně, nebo na internetové adrese: www.sweb.cz/dalecin/dokumenty/odvolani

5.4.  O odvolání rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Nadřízeným správním orgánem orgánu obce se rozumí krajský úřad.

 

 

5.5.    Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem. Soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

 

6.

6.1.    Žadatel může podat do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) pokud:

- nesouhlasí s vyřízením žádosti odkázáním na zveřejněnou informaci,

-  mu po uplynutí lhůty 15 dnů (případně po uplynutí  prodloužené lhůty) nebyla poskytnuta informace, nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí,

- mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,

6.2.    Stížnost se podává u povinného subjektu na adrese: Obecní úřad Dalečín, Dalečín č.30, 592 41 Dalečín,  a to písemně nebo ústně do protokolu.

6.3.    Povinný subjekt předloží stížnost nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. O stížnosti rozhodne nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost předložena. Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu o stížnosti se nelze odvolat.

 

7.

7.1.    V případě, že povinný subjekt bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud povinný subjekt nesplní tuto oznamovací povinnost, ztrácí na úhradu nákladů nárok.

7.2.    Pokud žadatel do 60 dnů od oznámení, že povinný subjekt bude požadovat náhradu a výše požadované náhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

7.3.    Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytuje obec Dalečín bezplatně.