Přehled nejdůležitějších předpisů upravujících činnost

obce Dalečín a Obecního úřadu Dalečín

 

 

- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
- zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zák. č. 138/1973 Sb., o vodách
- zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
- zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
- zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
- vyhl.č. 349/2000 Sb., MV ČR o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obec.úř.
- zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zák. č. 218/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

- zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

- zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
- zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
- zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

- zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

- zák. č. 132/2000 Sb. o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
- nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
- zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
- vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě z plnění poskytovaná s užíváním bytu
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- nař. Vlády ČR č. 358/2000 Sb. o odměnách členům obecních zastupitelstev
- vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích