Schválený rozpočet  Obce Dalečín na rok 2009
  1  
§ polož. Příjmy  tis.Kč  
         
  1111 Daň z př.fyz.osob ze závislé činnosti   1000
  1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti    50
  1113 Daň z příjmu fyz. osob  z kap. výnosu   90
  1119 Daň z příjmu fyz.osob j.a.   50
  1121 Daň z příjmu právnických osob   1600
  1122 Daň z příjmu práv.osob za obce   0
  1211 Daň z přidané hodnoty   2100
  1337 Poplatek za likvidaci komun.odpadu   300
  1341 Poplatek ze psů   18
  1343 Poplatek z užívání veřej.prostran.   10
  1344 Poplatek ze vstupného   2
  1361 Správní poplatky   5
  1511 Daň z nemovitosti   260
         
  1xxx Daňové příjmy celkem   5485
         
  4112 NI př.dot. za st.rozp.    
         
  4xxx Dotace   73,7
         
         
1031   Les   150
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 100  
  2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50  
       
2310   Pitná voda   260
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 260  
         
2321   Odvádění a číštění odpadních vod   330
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 330  
         
3341   Kabel.televize   43
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 43  
         
3392   Zájmov.činnost v kultuře   1
  2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. 1  
       Schválený rozpočet  Obce Dalečín na rok 2009
  2  
§ polož. Příjmy tis.Kč  
         
3419   Tělovýchovná činnost   127
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 120  
  6164 Nájemné 7  
         
3612   Bytové hospodářství   125
  2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. 110  
  2141 Příjmy z úroků 15  
         
3632   Pohřebnictví   5
  2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5  
       
3639   Komunální služby   83
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 1  
  2112 Příjmy z prodeje zboží 2  
  2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30  
  2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. 50  
  3201 Příjmy z prodeje akcií 0  
         
3722   Sběr a odvoz komunál odpadů   10
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 10  
         
6171   Činnost místní správy   1
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 0,5  
  2112 Příjmy z prodeje zboží 0,5  
       
6310   Příjmy z finanč.operací   30
  2141 Příjmy z úroků 30    
         
  xxxx Vlastní příjmy   1165,0
         
    Celkem příjmy   6723,7
           
         
         
         
         
       Schválený rozpočet  Obce Dalečín na rok 2009
  3  
§ polož. Výdaje tis.Kč  
1031   Les   140
  5139 Nákup materiálu - zalesnění 10  
  5169 Nákup služeb 130  
       
2212   Silnice - místní komunikace   1041,8
  5169 Nákup služeb n.j. (zimní udržba) 40  
  5171 Opravy a údržba  ( míst.komunikace ) 801,8  
  6121 Budovy, haly, stavby  (novostavby.) 200  
       
2219   Pozemní komunikace - chodníky   100
  5171 Opravy a údržba (chodník Veselí) 100  
         
         
2221   Provoz veřej. silnič.dopravy   25
  5171 Opravy a udržba - (značky, čekárny) 8  
  5193 Dopr.územní obslužnost 17  
         
2310   Pitná voda   235,8
  5139 Nákup materiálu 30  
  5154 Elektrická energie 60  
  5164 Pronájem 10  
  5169 Nákup služeb n.j.  60  
  5171 Opravy a údržba 25  
  5343 Převody vlastním fondům 0  
  5362 Platby daní a poplatků 50,8  
  6121 Budovy, haly, stavby  (zdroj vody) 0  
       
2321   Odvádění a čištění odp.vod   490
  5139 Nákup materiálu 60  
  5154 Elektrická energie 180  
  5169 Nákup služeb n.j.  150  
  5171 Opravy a údržba ( dešťová kanalizace Veselí) 100  
         
2333 Vodní toky   250
  6121 Oprava a údržba (otevřená stoka - Hluboké) 250  
         
         
       Schválený rozpočet  Obce Dalečín na rok 2009
  4  
§ polož. Výdaje tis.Kč  
3113   Základní škola   1059,1
  5321 Neinvestič.transfer.obcím 134,1  
  5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 700  
  5171 Opravy a údržba 225  
         
3314   Činnost knihovnická   5
  5136 Knihy 5  
         
3322   Zachování a obnova kultur. památek   0
  5171 Oprava a údržba  (hrad) 0  
         
3341   Rozhlas a televize   65
  5164 Nájemné 15  
  5169 Nákup služeb n.j.  10  
  5171 Opravy a údržba - rozvod sítě 40  
         
3392   Zájmová činnost v kultuře   314
  5139 Nákup materialu 2  
  5153 Plyn 30  
  5154 Elektrická energie 10  
  5169 Nákup služeb n.j.  2  
  5171 Opravy a údržba -  (KD Dalečín, fas., nátěr ok., KD Hluboké) 220  
  6119 Ost.nákup dlouh.nehmot.majetku (projekt KD Hlub., Dal.) 50  
         
3399   Záležit.kultur., církví a sděl.prostř.   65
  6169 Nákup ostatních služeb  (jarmark) 50  
  5194 Věcné dary - SOZ 15  
         
3412   Sportovní zařízení v majetku obce   50
  6119 Dlouhodobý nehmotná majetek  (projekty) 50  
  6121 Budovy, haly, stavby  (hřište škola) 0  
         
3419   Ost.tělovýchovná činnost (vlek)   127
  5154 Elektrická energie 120  
  6164 Nájemné 7  
         
         
       Schválený rozpočet  Obce Dalečín na rok 2009
  5  
§ polož. Výdaje tis.Kč  
3429   Zájmová činnost   10
  5175 Výdaje na pořízení věcí a služeb ( pohoštění) 5  
  5229 Ost.nein.dot.nezisk. a pod.org 5  
         
3612   Bytové hospodářství   122
  5163 Služby peněžních ústavů 2  
  5171 Opravy a údržba 10  
  5169 Nákup služeb 10  
  6121 Budovy, haly, stavby  (projekt byty) 100  
       
3631   Veřejné osvětlení   222
  5139 Nákup materialu 2  
  5154 Elektrická energie 70  
  5171 Opravy a údržba 150  
         
3639   Komunální služby   815
  5021 Ostatní osobní vydaje 50  
  5137 Drobný hmot.inv.majetek 30  
  5139 Nákup materialu 50  
  5154 Elektrická energie 45  
  5156 Pohonné hmoty 50  
  5164 Pronájem pozemků 15  
  5169 Nákup služeb n.j. 50  
  5171 Opravy a údržba (chodba OU) 50  
  5329 Ost.nein.dot.veř.rozp.místní urovně (mikroregion) 10,1  
  5362 Platby daní a poplatků 5,9  
  6130 Výkup pozemků 300  
  6119 Ost.nákup dlouh.nehmot.majetku (projekt Veselí) 30  
  6122 Zahradní traktor 129  
       
3721   Nebezpečný odpad   20
  5169 Nákup služeb n.j. 20  
         
3722   Sběr a odvoz komunál.odpad   450
  5139 Nákup materialu - (kontejnery) 100  
  5169 Nákup služeb n.j. 350  
       Schválený rozpočet  Obce Dalečín na rok 2009
  6  
§ polož. Výdaje tis.Kč  
3743   Rekultivace půdy   0
  5169 Nákup služeb n.j. (monitoring skladky -pouze sudé roky) 0    
           
3745   Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň   15
  5139 Nákup materialu 5  
  5169 Nákup služeb n.j. 10  
         
5512   Požární ochrana - SDH   299
  5029 Ostatní platby za provedenou práci 15  
  5136 Knihy a učební pomůcky 1  
  5137 Drobný hmot.inv.majetek 50  
  5139 Nákup materialu 15  
  5153 Plyn 10  
  5154 Elektrická energie 25  
  5156 Pohonné hmoty 10  
  5167 Školení 10  
  5169 Nákup služeb n.j. 10  
  5171 Opravy a údržba ( hasič.zbroj. Veselí) 150  
  5173 Cestovné 3  
         
6112   Zastupitelstva obcí   712
  5023 Ostatní osobní výdaje 520  
  5031 Povinné pojištění na soc.zab. 120  
  5032 Povinné pojištění na zdrav.zab. 50  
  5173 Cestovné 20  
  5175 Pohoštění 2  
         
6171   Činnost místní správy   950
  5011 Platy zaměstnanců 520  
  5031 Povinné pojištění na soc.zab. 120  
  5032 Povinné pojištění na zdrav.zab. 50  
  5038 Ostatní povinné pojistné 5  
  5136 Knihy, učební pomůcky  15  
  5137 Drobný hmot.inv.majetek 10  
  5139 Nákup materialu 20  
  5153 Plyn 55  
  5154 Elektrická energie 20  
       Schválený rozpočet  Obce Dalečín na rok 2009
  7  
§ polož. Výdaje tis.Kč  
         
6171   Činnost místní správy    
  5161 Služby pošt 8  
  5162 Služby telekomunikací 50  
  5167 Služby školení 3  
  5168 Zpracování dat 10  
  5169 Nákup služeb n.j. 44  
  5171 Opravy a údržba 10  
  5172 Programové vybav. 5  
  5173 Cestovné 5  
         
6310   Příjmy a výdaje z fin. operací   100
  5141 Úroky z úvěru 50  
  5163 Služby peněžních ústavů 50  
       
6320   Pojištění   60
  5163 Služby peněžních ústavů 60  
         
6399 5362 Finanční operace - daň za obec   0
           
    Celkem výdaje   7742,7
         
8115   Změna stavu krátkodob.prost.na bank.účt.   1331
         
8124   Splátka ůvěrů   312
         
Příjem Výdej  
6723,7 7742,7  
1331    
0 312  
8054,7 8054,7    
 
Vyvěšeno: 5.3.2009    
Sejmuto:  
Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Dalečín č.23/2009 dne 4.3.2009