VYHLÁŠKA

Obce Dalečín č. 4/2000 o symbolech Obce Dalečín

 

Obecní zastupitelstvo Obce Dalečín schválilo na svém zasedání dne 22.11. 2000 na základě čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR a § 16 a § 36 odst. 1, písm. f)

zák. č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhlášku o symbolech Obce Dalečín, jejichž užívání povoluje § 5 cit. zákona o obcích.

 

Preambule

Každý člověk odvozuje svůj původ od určitého kraje, města či obce. V této souvislosti by k němu měly promlouvat nejen oficiální symboly České republiky, ale i ty, které od dávných časů používala jejich obec a generace jeho obyvatel. Obec Dalečín je oprávněna používat obecní symboly, které jsou jejím trvalým a výhradním majetkem.

 

Čl. 1

Obecní symboly

 1. Hlavními symboly Obce Dalečín jsou znak a prapor.
 2. Doplňující symboly Obce Dalečín jsou barvy obce.
 3. Neodmyslitelnou součástí této vyhlášky je obrazová příloha s vyobrazením symbolů obce.

 

Čl. 2

 1. Znak a prapor Obce Dalečín vychází ve své současné podobě z historické kontinuity a tradice.
 2. Zneužití symbolů města a jejich případné padělání je zakázáno

 

Čl. 3

Obecní znak a prapor

Na žádost Obce Dalečín ze dne 10.3.2000 byl doporučen podvýborem pro heraldiku výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu předsedovi Poslanecké sněmovny návrh na kodifikaci obecního znaku a praporu.

Rozhodnutím č. 60 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 26. 5. 2000 byl Obci Dalečín udělen znak a prapor takto:

Znak obce

V modrém štítě na zeleném návrší dvě stříbrné věže, každá s jedním červeným oknem a cimbuřím, spojené hradbou s červenou branou a cimbuřím, mezi věžemi zlatá hvězda.

Prapor obce

List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a zelený v poměru 3:1. Na zeleném pruhu dvě bílé kvádrové věže, každá s cimbuřím a jedním červeným oknem spojené hradbou s červenou branou a cimbuřím, mezi věžemi žlutá šesticípá hvězda. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.Je-li list připevněn pevně k žerdi, jedná se o prapor. Vlajkou je volný list vztyčovaný na stožár pomocí vlajkové šňůry.

 

Čl. 4

Obecní razítko

Pro označení autentičnosti listin vydávaných obcí v oblasti samostatné působnosti se může používat obecní kulaté razítko. Obecní razítko tvoří opět štít s obecním znakem a opisem OBEC DALEČÍN.

 

Čl. 5

Barvy obce - bikolora

 1. Barvy obce jsou odvozeny od hlavních heraldických tinktur (bílá, modrá).
 2. Tyto dvě tinktury tvoří bikoloru (tj. dvoubarevnou stuhu) obce. Barvy obce mají širokou a téměř neomezenou možnost uplatnění a použití (výzdoba, reklama, informace, stejnokroje, dresy atd.)

 

Čl. 6

Používání obecních symbolů

 1. Obecní znak a obecní prapor používá obec sama a může je přiměřeně používat i Obecní úřad v Dalečíně.
 2. Obecní znak a obecní prapor mohou přiměřeně používat též občané obce a právnické osoby na základě zvláštního povolení obecního zastupitelstva. Jednorázové povolení pro slavnostní příležitosti může udělit starosta obce. Slavnostními příležitostmi se pro tyto účely rozumí významné státní svátky, významné dny ČR, Obce Dalečín nebo zvlášť významné akce pořádané obcí (např. udílení občanství obce, významné kulturní, společenské a sportovní akce, setkání představitelů obcí, vítání význačných osobností a zasedání obecního zastupitelstva).
 3. Kulaté obecní razítko používá obec pro potvrzení autentičnosti listin vydávaných obcí v oblasti samostatné působnosti.
 4. O využití obecních symbolů pro účely propagace, komerčního využití a reprezentace obce rozhoduje obecní zastupitelstvo.

 

Čl.7

Sankce

 1. Zneužití hlavních obecních symbolů a jejich použití v rozporu s touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, nejde-li o čin přísněji trestný.
 2. Postihem podle zákona o přestupcích se neruší povinnosti vyplývající z této vyhlášky.

Čl. 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2001.

 

 

V Dalečíně 27.11.2000