Obecně závazná vyhláška Obce Dalečín

č.1/2002

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Dalečín a jejích částí Veselí a Hluboké.

Zastupitelstvo obce Dalečín vydává dne 9.1.2002 podle ustanovení § 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s ustanovením § 17 odst.2, zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1

Všeobecná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška :

 1. stanoví systém nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem ( dále jen "systém") vznikajícím na území obce Dalečín a jejich částí Veselí a Hluboké
 2. určuje místa k ukládání odpadu

 

Článek 2

Působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška se vztahuje na :

 1. fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a další osoby, které se na území obce zdržují déle než 30 dnů v kalendářním roce
 2. fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
 3. právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady zařazené podle katalogu odpadů jako odpady komunální a jim podobné odpady z živností, průmyslu včetně složek těchto odpadů, a které uzavřely s obcí Dalečín nebo s osobou k tomu s obcí zmocněnou písemnou dohodu o využívání systému obce

 

Článek 3

Základní pojmy

Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo byla vyřazena na základě zvláštního předpisu.

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.

Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona č.185/2001Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů.

Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a skladování, úprava, využívání a zneškodňování.

Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce , který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

Oprávněnou osobou je každá právnická , nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů nebo dle zvláštních předpisů, a která má souhlas obce k nakládání s komunálním odpadem na území obce.

 

Článek 4

Nakládání s komunálním odpadem

Odpady se třídí na složky následujícím způsobem:

a) - sklo bílé a barevné

b) - železo

c) - papír, látky

d) - výbojky a zářivky

e) - televize, chladničky

f) - akumulátory včetně náplně

g) - zbytky barev a rozpouštědel

h) - zbytky spotřební chemie ( ustalovače apod.)

i) - baterie ( monočlánky, ploché, apod.)

j) - přebytečné léky

k) - upotřebené oleje

l) - PET láhve

m) - zbytkový směsný komunální odpad ( tj.ostatní odpady neuvedené výše )

n) - stavební odpad

 

Článek 5

Určené místo pro odkládání nebo odevzdání odpadu.

a) - sklo …………………………………... kontejnery na sklo

b) - železo ………………………………… určená místa *)

c) - papír, látky …………………………… mobilní svoz nejméně 1x ročně

d) - výbojky a zářivky ……………………... mobilní svoz nejméně 1x ročně

e) - televize, chladničky …………………… mobilní svoz nejméně 1x ročně

f) - akumulátory včetně náplně ……………. mobilní svoz nejméně 1x ročně

g) - zbytky barev a rozpouštědel …………. mobilní svoz nejméně 1x ročně

h) - zbytky spotřební chemie ………………. mobilní svoz nejméně 1x ročně

i) - baterie ( monočlánky, ploché, apod.) …. mobilní svoz nejméně 1x ročně

j) - přebytečné léky ………………………. mobilní svoz nejméně 1x ročně

k) - upotřebené oleje ……………………… mobilní svoz nejméně 1x ročně

l) - PET láhve …………………………….. pytle 1x za 14dní

m) - zbytkový směsný komunální odpad …… popelnice ozn. známkou **) – 1x za 14dní

*) - v části Dalečín - "Lom" , v části Veselí - "Nad obcí", v části Hluboké - "U kravína"

**) - v části Veselí a Hluboké je tento odpad ukládán do velkoobjemových kontejnerů

 

 Určená místa se užívají těmito způsoby:

  1. - sběrné nádoby ( popelnice, velkoobjemové kontejnery, kontejnery na sklo, pytle na PET láhve – bez časového omezení
  2. - mobilní svoz – odpady se odevzdávají osádce svozového vozidla pouze v době , kdy vozidlo stojí na sběrném stanovišti. Termín, čas a místo mobilního svozu bude vyhlášen, nejméně v pětidenním předstihu, místním rozhlasem a zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v Dalečíně
  3. - určená místa pro odkládání železa

- v Dalečíně bude termín otevření místa oznamován vždy, nejméně v pětidenním předstihu, místním rozhlasem

- v částech obce Veselí a Hluboké – bez časového omezení

 

Článek 6

Smlouvy s původci odpadu

Původci odpadů ( právnické a fyzické osoby s oprávněním k podnikání ), kteří produkují odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako odpad komunální mohou využít systém stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí dle § 17 odst.5 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů.

 

Článek 7

Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání lze odložit do velkoobjemového kontejneru obce , který bude vyvezen na náklady občana. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu na řízenou skládku vlastními prostředky.

 

Článek 8

Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného systému.

 

Článek 9

Povinnosti vlastníka nebo správce nemovitosti

Vlastník nemovitosti je povinen:

  1. - pořídit si na vlastní náklady sběrnou nádobu ( popelnici )
  2. - zpřístupnit sběrné místo v době určené k provedení svozu, nebo zajistit přistavení sběrných nádob na místo předem určené a to tak, aby nádoby nezpůsobovaly estetické a hygienické závady, neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost chodců, a to na dobu nezbytně nutnou .

 

Článek 10

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů. 1)

 

Článek 11

Kontrolní činnost

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí pracovníci Obecního úřadu v Dalečíně.

 

Článek 12

Zrušovací ustanovení

Ruší se vyhláška číslo 1/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ze dne 13.12.2001.

 

Článek 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.2.2002.

 

 

V Dalečíně dne 9.1.2002

 

 

1) Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.185/2001 Sb., o odpadech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam můžete odložit Vaše odpady

 

Papír , starý textil

V měsíci dubnu a září u přistaveného vozidla před budovou OÚ.

Sběr zajišťují sběrné suroviny Žďár n/S. Sběr je předem ohlášen prostřednictvím obecního rozhlasu.

Železo

Jednorázově (minimálně čtyřikrát do roka), do určeného kontejneru, přistaveného u pošty nebo budovy OÚ.

Přistavení kontejneru je ohlášeno předem prostřednictvím obecního rozhlasu.

Plasty ( plastové láhve)

Láhve jsou ukládány do plastových pytlů (k dostání zdarma na OÚ) , tyto jsou odváženy jednou za 14dní při svozu popelnic. Láhve musí být čisté, bez zbytků obsahu, stlačeny na co nejmenší objem. Pytel určený k odvozu musí být naplněn minimálně ze 3/4.

 

 

 

 

 

 

 

Kam můžete odložit Vaše odpady

 

Papír , starý textil

V měsíci dubnu a září u přistaveného vozidla před budovou OÚ.

Sběr zajišťují sběrné suroviny Žďár n/S. Sběr je předem ohlášen prostřednictvím obecního rozhlasu.

Železo

Jednorázově (minimálně čtyřikrát do roka), do určeného kontejneru, přistaveného u pošty nebo budovy OÚ.

Přistavení kontejneru je ohlášeno předem prostřednictvím obecního rozhlasu.

Plasty ( plastové láhve)

Láhve jsou ukládány do plastových pytlů (k dostání zdarma na OÚ) , tyto jsou odváženy jednou za 14dní při svozu popelnic. Láhve musí být čisté, bez zbytků obsahu, stlačeny na co nejmenší objem. Pytel určený k odvozu musí být naplněn minimálně ze 3/4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklo

Průběžně, do k tomu určených kontejneru u budovy OÚ, před potravinami Jednota a na Vápence.

Nebezpečné odpady - televize, ledničky, zářivky, autobaterie, zbytky barev

Průběžně v přízemí budovy OÚ

Staré léky

Průběžně v kanceláři OÚ

Velkoobjemový odpad

Průběžně do kontejnerů u mostu a za zámkem. Tyto kontejnery jsou určeny pro mimořádnou potřebu občanů, kdy vzniklý odpad není možné uložit do popelnice a dálé pro občany, kde neprobíha pravidelný svoz popelnic. V žádném případě nejsou určeny pro některé občany, kteří tímto způsobem snižují obsah vlastní popelnice. I ukládání do kontejneru je pouze za poplatek.

 

 

 

 

 

 

 

Sklo

Průběžně, do k tomu určených kontejneru u budovy OÚ, před potravinami Jednota a na Vápence.

Nebezpečné odpady - televize, ledničky, zářivky, autobaterie, zbytky barev

Průběžně v přízemí budovy OÚ

Staré léky

Průběžně v kanceláři OÚ

Velkoobjemový odpad

Průběžně do kontejnerů u mostu a za zámkem. Tyto kontejnery jsou určeny pro mimořádnou potřebu občanů, kdy vzniklý odpad není možné uložit do popelnice a dálé pro občany, kde neprobíha pravidelný svoz popelnic. V žádném případě nejsou určeny pro některé občany, kteří tímto způsobem snižují obsah vlastní popelnice. I ukládání do kontejneru je pouze za poplatek.

 

 

 

 

 

 

Kam můžete odložit Vaše odpady v obci Hluboké.

 

Železo

Průběžně na sběrné místo u kravína.

 

Plasty ( plastové láhve, plastové obaly od portavinářských výrobků).

Láhve jsou ukládány do plastových pytlů (k dostání zdarma u ing. Františka Gregora ), plné pytle je možné odložit do suterénu kulturního domu.

Láhve musí být čisté, bez zbytků obsahu, stlačeny na co nejmenší objem. Pytel určený k odvozu musí být naplněn minimálně ze 3/4.

Sklo

Průběžně, do určeného kontejneru před budovou kulturního domu.

Nebezpečné odpady - televize, ledničky, zářivky, autobaterie, zbytky barev

Průběžně v přízemí budovy obecního úřadu v Dalečíně.

Staré léky

Průběžně v kanceláři obecního úřadu v Dalečíně.

Ostatní domovní odpad

Průběžně do kontejneru umístěného u cesty před obcí. Jelikož v Hlubokém neprobíhá sběr domovního odpadu do popelnic je náhradou za popelnice celoročně přistaven velkoobjemový kontejner. Do kontejneru je zakázáno odkládat: tekuté nebo vypařující se látky, látky zápalné a výbušné, hnůj a podobný biologický odpad, uhynulá zvířata a nebezpečné odpady. Stavební suť je možné odložit do kontejneru pouze po souhlasu obecního úřadu.