Obecně závazná vyhláška Obce Dalečín č. 3/2002

Zastupitelstvo obce Dalečín vydává dne 9.1.2002 podle ustanovení §16 odst.1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ( dále jen “zákon” ), ve znění zákona č.479/2001 Sb. a v souladu s ustanovením §19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště ( dále jen “řád” ).

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště ( dále jen “pohřebiště” ) – katolický hřbitov v Dalečíně, evangelický hřbitov v Dalečíně a evangelický hřbitov ve Veselí.
 2. Správce pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst.2 zákona prostřednictvím pracovníků Obecního úřadu v Dalečíně.

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Pohřebiště je veřejnosti přístupné denně po celých 24 hodin.

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, požívat alkoholické nápoje a omamné a psychotropní látky odhazovat odpadky a používat prostory pohřebiště k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebiště je zakázán vstup podnapilým osobám a osobám se psy a jinými zvířaty.
 3. Přístup na pohřebiště může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 4. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 5. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 1. Pronájem hrobových míst
 2. Vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
 3. Správa a údržba pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně a areálu pohřebiště.

 

Článek 5

Povinnosti a činnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst.

 1. Správce pohřebiště je povinen:
 2. - předat nájemci hrobového místa ( dále jen "nájemce" ) k užívání vyznačené číselně označené hrobové místo

  - umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl.9

  - umožní nájemci užívaní jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze na nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení a vznikne-li škoda, je ten kdo ji způsobil povinen hrobové místo uvést do původního stavu a škodu nahradit.

 3. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Povinnosti nájemce hrobového místa jsou stanoveny v nájemní smlouvě na hrobové místo uzavřené mezi správcem pohřebiště a nájemcem.

 

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace.

 1. Lidské pozůstatky a zpopelněné lidské ostatky do hrobů a hrobek lze ukládat pouze se souhlasem správce pohřebiště.
 2. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem se jménem zemřelého datumem narození a datumem pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.
 3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z nerozložitelných materiálů.
 4. Pro pohřbívání do hrobky je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15x0,85 m, a to z tvrdého dřeva s poloviční zinkovou vložkou nebo kovové s nepropustným dnem.

 

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských ostatků je 15let.

 

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky pro provádění prací na pohřebišti.

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 2. - základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí minimálně 0,8 m

  - přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů

  - vlastní náhrobek a rám musí být mezi sebou jednotlivě ukotveny

 3. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 4. - hloubka výkopu maximálně 2,5 m

  - stěny musí být provedeny z porézních materiálů, pokud budou provedeny z betonu

  - musí být z hrobky vyvedena difuzní zátka

  - kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozním nátěrem

  - na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady zalité betonem a povrch izolován

  - na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy nebo umístit krycí desku neprodyšně

  - uzavírající hrobku

 5. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit :
 6. - dobu výstavby hrobky

  - požadavky na ochranu zeleně

  - podmínky používaní komunikací pohřebiště

  - způsob skladování materiálů a uložení a likvidaci odpadů

  - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

 7. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který současně archivuje dokumentaci spojenou se zřízením hrobky.
 8. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

- respektovat důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

- po ukončení prací na pohřebišti uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu

 

Článek 10

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

 

Článek 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.6.2002

 

V Dalečíně dne 9.1.2002