Obec Dalečín
VYHLÁŠKA ČÍSLO 4/2002

o Fondu rozvoje a obnovy vodovodu a kanalizace obce Dalečín.

Zastupitelstvo obce schválilo v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání 11.12.2002 obecně závaznou přihlášku o zřízení Fondu rozvoje a obnovy vodovodu a kanalizace obce Dalečín tohoto znění:

Čl. 1
Základní ustan
ovení

Obec Dalečín v zájmu zlepšení stavu a zajištění funkčnosti vodovodního a kanalizačního řadu a čistírny odpadních vod (dále ČOV) vytvořila Fond rozvoje a obnovy vodovodu a kanalizace obce Dalečín (dále jen "fond" ), který slouží k financování oprav a investic, nákupu strojů a zařízení nutných k provozu vodovodní a kanalizační sítě a ČOV.

Čl. 2
Příjmy fondu

Příjmy fondu jsou:
- dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu kraje
- dotace a návratné výpomoci z rozpočtu obce
- dary a případné finanční výpomoci z prostředků sponzorů
- zisk z provozování vodovodu a kanalizace nerealizovaný v investicích předchozího
účetního období

Čl. 3
Výdaje fondu

Prostředky fondu je možno používat:
1. na modernizaci a údržbu vodovodního a kanalizačního řadu v majetku obce a jeho rozšíření
2. na modernizaci a údržbu vodních zdrojů, vodojemů, strojů a zařízení sloužících k zajištění
dodávky , úpravy a měření odběru vody
3. na modernizaci a údržbu čistírny odpadních vod, strojů a zař
ízení sloužících k zneškodnění
odpadních vod a čistírenských kalů
Použití prostředků fondu je plánováno. Plán investic připravuje starosta obce a tento materiál podléhá schválení zastupitelstva obce.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

Finanční prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním účtu u ČSOB a.s., okresní pobočky Žďár nad Sázavou. Zisk z provozování vodovodu a kanalizace, který nebyl použit v předchozím účetním období a je příjmem fondu, se na účet fondu převede po uzavření účetního období a zdanění zisku ( k 31.3. následujícího roku ).

Tato vyhláška nabývá účinnosti a platnosti uplynutím 15. dne po vyvěšení na úřední desce obecního úřadu.

 V Dalečíně 12.12.2002