Nařízení č. 1/2003

o stanovení ceny za nájem hrobových míst a za služby s nájmem související

na hřbitovech v části obce Dalečín a Veselí

 

Zastupitelstvo obce Dalečín dnem 1.6. 2003 vydává na základě § 4 a), odst. 1, písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a výměru Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl. 1

Cena za nájem hrobových míst

Cena za nájem hrobových míst na hřbitovech v částech obce Dalečín a Veselí činí 3,-Kč/m2/rok, to je:

a) u jednotlivého hrobu - 90,-Kč/10 let

b) u dvojhrobu - 180,-Kč/10 let

c) u hrobky - 90,-Kč/10 let

d) u dvojhrobky - 180,-Kč/10 let

 

Čl. 2

Cena za služby související s nájmem hrobového místa

Cena za služby související s nájmem hrobového místa na hřbitovech v částech obce Dalečín a Veselí (tj. za odvoz a likvidaci odpadů, správu hřbitova, vodné, údržbu a opravy zařízení hřbitova) se stanovuje následovně:

a) u urnového, popř. dětského hrobu - 21,-Kč/rok

b) u jednotlivého hrobu, popř. hrobky - 41,-Kč/rok

c) u dvojhrobu, popř. dvojhrobky - 82,-Kč/rok

 

Čl. 3

Poplatník

Poplatníkem ceny za nájem hrobového místa na výše uvedených hřbitovech a ceny za služby s nájmem hrobového místa související, je fyzická nebo právnická osoba, která s obcí Dalečín uzavřela smlouvu o nájmu hrobového místa na hřbitovech v částech obce Dalečín a Veselí.

 

Čl. 4

Splatnost nájemného za hrobové místo a ceny za služby související s nájmem hrobového místa

Nájemné hrobového místa a cena za služby související s nájmem hrobového místa jsou splatné následovně:

  1. při uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa na 10 let jednorázově součtem příslušných částek dle čl. 1 a čl. 2 tohoto nařízení
  2. při prodloužení smlouvy o nájmu hrobového místa (nejméně však o 3 roky), jednorázově součtem příslušných částek (popř. jejich poměrné části) dle čl. 1 a čl. 2 tohoto nařízení.

 

Čl. 5

Splatnost ceny za služby související s nájmem hrobového místa u již zaplacených nájmech hrobového místa na hřbitově ve Veselí.

U hrobových míst, za které již byl v minulosti zaplacen nájem hrobového místa, se postupuje při placení ceny za služby související s pronájmem hrobového místa následovně:

  1. Výzvou ze strany obce Dalečín (tj. např. formou zaslání faktury nebo složenky) k uhrazení ceny za služby související s nájmem hrobového místa dle čl. 2 jednorázově do konce zaplaceného nájemního období (tj. minimálně na 1 rok a maximálně na 9 let) do 31. 12. 2003.
  2. Složením příslušné částky ceny za služby související s nájmem hrobového místa dle čl. 2 jednorázově do konce uzavřeného nájemního období (t. minimálně na 1 rok a maximálně na 9 let) do 31.12. 2003 přímo v pokladně obce Dalečín.

 

Čl. 6

Vznik a zánik povinnosti hradit nájemné z hrobového místa a cenu za služby související s nájmem hrobového místa

  1. Nájemné za hrobové místo a cena za služby související s nájmem hrobového místa se platí ode dne, ve kterém povinnost těchto plateb vznikla, tj. dnem uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo na hřbitovech v částech obce Dalečín a Veselí.
  2. Povinnost platit nájemné za hrobové místo a cenu za služby související s nájmem hrobového místa zaniká dnem ukončení nájemní smlouvy na hrobové místo na hřbitovech v částech obce Dalečín a Veselí.

 

Čl. 7

Porušení tohoto nařízení lze postihovat podle platných právních předpisů.

 

Čl. 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.6.2003