Obecně závazná vyhláška Obce Dalečín č. 2/2006

o fondu rozvoje bydlení

 

Zastupitelstvo obce Dalečín se na svém zasedání dne 12.4.2006 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Článek 1

Základní ustanovení

1. Obec Dalečín vytvořila v zájmu rozvoje bydlení a zlepšení životního prostředí Fond rozvoje bydlení (dále jen fond), který slouží k poskytování půjček vlastníkům domů a bytů na podporu úsilí  o zlepšení stavu dosavadního bytového fondu a zvelebení staveb pro bydlení v území Obce Dalečín, podle dále stanovených pravidel a podmínek.

 

2. Fond se zakládá na základě poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj (dále MMR). Právo disponovat s penězi fondu je podmíněno dodržováním podmínek Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu MMR, dodržováním této vyhlášky, popřípadě jejich změn i doplňků a dodržováním příslušných právních norem platných v ČR.

 

 

Článek 2

Příjmy fondu

1. Příjmy fondu jsou:

- návratné půjčky od MMR

- dotace a jiné výpomoci ze státního rozpočtu

- splátky půjček přijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a úrokové výnosy z nich ve

   výši 3 % p.a.

- splátky půjček poskytnutých z fondu vlastníkům obytných budov a úrokové výnosy z nich

- 50% čistých výnosů z prodeje obytných domů a bytů z majetku obce od roku následujícího

   po  vydání  této vyhlášky  a  po  všechna další  léta  do doby  splacení  státní  půjčky  (tato

   podmínka se považuje za splněnou  i  v  případě, že výnos z prodeje obytných domů a bytů 

   bude využit k financování nové bytové výstavby)

- dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů

- jiné příjmy

 

2. Přírůstky fondu se nestávají příjmem rozpočtu Obce Dalečín, ale zůstávají zdrojem fondu.

 

 

Článek 3

Výdaje fondu

1. Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úroku 3% - 7% p.a. a nejdelší lhůtě splatnosti do 8 let k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu, popřípadě na v této souvislosti prováděné stavební práce (např. nástavba dalšího bytu, připojení domu na technické sítě), za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu.

 

2. Prostředky fondu je též možno použít k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví obce, popřípadě na v této souvislosti prováděné stavební práce (např. nástavba dalšího bytu, připojení bytového domu na technické sítě), za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu. Na tyto účely je možno použít maximálně 80% prostředků poskytnutých ve formě státní půjčky. Tento limit je možno výjimečně překročit v případě, že ostatní vlastníci prokazatelně neprojevili o poskytnutí půjčky zájem.

 

 

3. Výdaji fondu jsou též výdaje poskytované peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu fondu.

 

4. Příjemci půjček z fondu podle čl. III. odst.1. mohou být fyzické i právnické osoby, které vlastní nebo spoluvlastní budovy pro trvalé bydlení v území obce Dalečín a které přijmou závazek poskytnutou půjčku použít v souladu s touto vyhláškou a podle pravidel stanovených a dohodnutých ve smlouvě o půjčce z fondu.

 

5.  Z fondu se poskytují následující půjčky na dále uvedené stavební práce:

a) půjčky pro fyzické a právnické osoby

p.č.      název-účel půjčky                                                lhůta            úrok     horní hranice

                                                                                       splatnosti                půjčky 

 

01        Obnova fasády domu staršího 15 let včetně          do 5 let       3%       do100tis.Kč

            případné výměny otvorů                                                                     na l dům

            a sanace proti vlhkostí                                                           

02        Obnova střechy starší 15 let                                 do 7 let       3%       do 150tis.Kč

            (konstrukce i krytiny)                                                                          na 1 dům

03        Zateplení domu staršího 15 let                               do 5 let       3%      do 100tis.Kč

                                                                                                                      na l dům

04        Zřízení nebo úpravy vnitř.instalací                          do 3 roků    3%      do   50tis.Kč

         - vytápění                                                                           na l dům

            - vody

         -elektřiny

            - kanalizace

05        Zařízení nebo oprava připojení na tech.sítě           do 3 roků   3%        do 50tis.Kč

- přípojka el.energie                                                               na l dům

            - přípojka plynu

            - přípojka vody           

            - přípojka kanalizace

06        Zřízení domovní ČOV u bytového nebo rod.        do 3 roků   3%        do  50tis.Kč

            domu nebo zhotovení nepropustné jímky                                             na l dům

            na vyvážení, pokud není možné napojení

            na veřejnou kanalizaci

07        Vestavby bytu do půdních prostor nebo                do 7 let      3%        do150tis.Kč

            střešní nástavba nového bytu                                                                na l dům

 

b) půjčky pro obec

 

08        Obnova fasády domu vč. případné výměny           do 5 let       3%       do 200tis.Kč

            otvorů a sanace proti vlhkostí

09        Obnova střechy (konstrukce,krytiny)                    do 5 let       3%       do 300tis.Kč

10        Zateplení domu                                                    do 5 let       3%       do 200tis.Kč

11        Zřízení nebo oprava vnitř.instalací                         do 3 roků   3%       do 100tis.Kč

12        Zařízení nebo oprava připojení na                         do 3 roků   3%       do 200tis.Kč

            technické sítě                                                 

13        Vestavba bytu do půdních prostor                       do 5 let        3%       do 500tis.Kč

            nebo střešní nástavba nového bytu

 

 

 

 

 

Článek 4

Výběrové řízení

1. Subjekty, které splňují podmínky podle článku III. odst. 4 mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení, které vyhlašuje obecní zastupitelstvo. Výběrové řízení organizuje obec. Výběrové řízení obec může vyhlásit 1-4x v kalendářním roce.

 

2. Podmínky výběrového řízení musí být zveřejněny na úřední desce a případně navíc způsobem v místě obvyklým. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení se stanovuje do 30 dnů ode dne zveřejnění podmínek jednotlivého výběrového řízení.

 

3. Žádost musí obsahovat:

·     jméno a příjmení nebo název žadatele s uvedením statutárního zástupce

·     adresu trvalého bydliště žadatele nebo sídlo právnické osoby

·     přesné označení obytné budovy, které se žádost o půjčku z fondu týká, tj.

    - úplná adresa

    - číslo stavební parcely dle katastru nemovitostí

    - doklad o vlastnictví (spoluvlastnictví) domu či stavby

    - kopii žádosti o stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti stavebních prací

     na něž je žádáno o půjčku

    - příslušnou projektovou dokumentaci ( v případě vydaného stavebního povolení)

·     předběžnou dohodu s dodavatelem stavebních prací, na něž je žádána půjčka s orientační cenou stavebních prací. Při svépomocí odhad nákladů, které budou při realizaci doloženy fakturami a účty a přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky  požadovány, přičemž při kumulaci titulů je třeba provést odděleně popis dle jednotlivých titulů

·     předpokládaná lhůta dokončení předmětných stavebních prací

·     požadovaná částka půjčky podle článku III. odst. 5

·     návrh na stanovení záruk za poskytnutou půjčku

·     návrh splácení půjčky (měsíčně, čtvrtletně, pololetně apod.) vč. návrhu výše splátky

·     návrh splácení úroků (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně)

 

4. Obec může pro snazší zpracování žádosti podle odst. III vydat závazný formulář, který bude k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.

 

5. Pro účely výběrového řízení bude jmenována komise fondu rozvoje bydlení (dále jen komise FRB), která bude mít pět členů, z toho budou minimálně dva členové obecního zastupitelstva. O jmenovitém složení komise FRB rozhodne obecní zastupitelstvo.

 

6. Komise FRB vyhodnotí předložené úplné žádosti o půjčku a navrhne obecnímu zastupitelstvu závěr a rozhodnutí o žádostech doručených do výběrového řízení.

 

7. Výsledek výběrového řízení schvaluje obecní zastupitelstvo. Výsledek výběrového řízení nepodléhá právu odvolání. Na poskytnutí půjčky z fondu není právní nárok.

 

8. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči neprodleně písemně vyrozuměni.

Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce z fondu. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud žadatel neuzavře smlouvu do 14 dnů po doručení vyrozumění o výsledku výběrového řízení, do kterého poslal žádost.

 

 

 

 

Článek 5

Smlouva o půjčce z fondu

1. S žadateli, kteří budu vybráni ve výběrovém řízení uzavře obec smlouvu o půjčce.

2. Smlouva musí mimo jiné obsahovat tyto údaje:

-  smluvní strany

-  identifikaci typu půjčky podle čl. III

-  celková částka půjčky, v případě více titulů i skladba půjčky

-  způsob čerpání půjčky

-  lhůta splatnosti   půjčky včetně sankcí z prodlení

-  režim splácení (příkazem, složenkou apod.)

-  závazek příjemce k užití půjčky k dohodnutému účelu

-  smluvní pokuta v případě porušení účelovosti tj. okamžitému vrácení půjčky a bezodkladná

    úhrada smluvní pokuty ve výši minimálně 30% z celkové výše poskytnuté půjčky  dle

    uzavřené smlouvy záruka za půjčku

-  souhlas příjemce s kontrolním působením Obce a jeho závazek předkládat na výzvu obci

    příslušné písemnosti a účetní doklady týkající se půjčky.

3. Obec může v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjčce.

 

 

Článek 6

Ostatní

1. Peněžním ústavem, kde má Obec Dalečín zřízen zvláštní účet fondu se rozumí ČSOB,a.s.

    pobočka Žďár nad Sázavou.

2. Obec Dalečín má u ČSOB Žďár nad Sázavou číslo účtu: 165330964/0300.

3. Právo kontroly přísluší:

   - Ministerstvu pro místní rozvoj - dodržování účelovosti použití jím poskytnutých fin.prostř.

   - Zastupitelstvu obce Dalečín

4. Obec Dalečín je povinna předložit Ministerstvu pro místní rozvoj a zastupitelstvu obce

    Dalečín vyhodnocení hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za předchozí rok.

5. O zrušení fondu rozhoduje  zastupitelstvo Obce Dalečín.

 

Článek 7

Ustanovení zrušovací

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Obce Dalečín č.2/2000 a Obecně závazná vyhláška Obce Dalečín č.3/2000.

 

Článek 8

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.5.2006.

 

Dalečíně dne 12.4.2006

 

              

 

Vyvěšeno: 14.4.2006