obecně závazná vyhláška

Obce Dalečín

 

č. 1/2008,

o místních poplatcích

 

          Zastupitelstvo obce Dalečín se na svém zasedání dne  3.7.2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

 

Článek 1

1)       Obec Dalečín touto vyhláškou zavádí a vybírá tyto poplatky :

a)    poplatek ze psů,

b)    poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,

c)    poplatek za užívání veřejného prostranství,

d)    poplatek ze vstupného,

e)    poplatek z ubytovací kapacity,

2)       Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Dalečín (dále jen “obecní úřad“ nebo „správce poplatku”). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanoveno jinak.

 

 

ČÁST DRUHÁ

Poplatek ze psů

 

Článek 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

 

Článek 3

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa Obci Dalečín (dále jen “obec”) podle místa trvalého pobytu, nebo sídla. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České Republiky.

 

Článek 4

Ohlašovací povinnost

1)        Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti.

2)        Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.

3)        Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku dle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

4)        Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno    a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo  název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu.

5)        Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Článek 5

Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku oznámit.

 

Článek 6

Sazba poplatku

(1)     Sazba poplatku činí ročně:

a)    za prvního psa                                                                                                        200 Kč,

b)        za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                       300 Kč,

(2)     V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která     odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 

Článek 7

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný  do 28.2. příslušného kalendářního roku na Obecním úřadě v Dalečíně.

 

Článek 8

Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

a)    osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.

     stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,

b)   osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

c)    osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

d)   osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 1)

1) Vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

 

 

Část třetí

Poplatek za lázeŇský nebo rekreační pobyt

 

Článek 9

Předmět poplatku

     Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

 

Článek 10

Poplatník

     Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně za úplatu v místě uvedeném v článku 9 pobývá za účelem léčení nebo rekreace.

 

Článek 11

Plátce

Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba za poplatek ručí.

 

Článek 12

Ohlašovací povinnost

(1)     Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti.

 

(2)     Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo  název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.

(3)     Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

(4)     Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

 

Článek 13

Sazba poplatku

Poplatek činí:    za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu       10 Kč

 

Článek 14

Splatnost poplatku

(1)     Poplatník poplatek uhradí ubytovateli.

(2)     Ubytovatel vybrané poplatky odvede do 31.1. následujícího roku.

 

Článek 15

Osvobození

1)      Poplatku nepodléhají :

a)    osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán

             III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b)   osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné)

 

 

část čtvrtá

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Článek 16

Předmět poplatku

1)        Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

2)       Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 

Článek 17

Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v příloze č. 1 a znázorněná na mapě v příloze č. 2.  

 

Článek 18

Skupiny veřejného prostranství

Veřejné prostranství je pro účely této vyhlášky rozděleno do následujících skupin:

1. skupina: zřícenina hradu a okolí

2. skupina: ostatní veřejné prostranství v obci Dalečín

 

Článek 19

Poplatník

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem  uvedeným v článku 16.

 

Článek 20

Oznamovací povinnost

(1)     Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit   písemně nebo ústně do protokolu předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství.

(2)     V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 3 dny je nutno splnit oznamovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání.

(3)     V případě užívání veřejného prostranství na dobu delší než 3 dny je nutno splnit oznamovací povinnost nejméně 10 dní před jeho započetím

(4)     Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

Článek 21

Sazba poplatku

1)   Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý 1 m2 a započatý den

       užívaného veřejného prostranství:

                                                                                                                                                            1.skupina              2.skupina

a)         za provádění výkopových prací                                                                                           10,-Kč                    2,-Kč

b)         za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování  služeb               10,-Kč                    10,-Kč

c)         za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje              100,-Kč                  20,-Kč

d)         za umístění stavebních nebo reklamních zařízení                                                               100,-Kč                  5,-Kč

e)         za zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí                                                              100,-Kč                  5,-Kč

f)          za cirkusy                                                                                                                                  10,-Kč                    5,-Kč

g)         za umístění skládek                                                                                                                 10,-Kč                    1,-Kč

h)         za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                                            10,-Kč                    2,-Kč

i)           za užívání prostranství pro kulturní a sportovní  akce                                                       10,-Kč                    1,-Kč

j)           za užívání prostranství pro  reklamní akce                                                                           100,-Kč                  5,-Kč

k)         za užívání prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl                        10,-Kč                    5,-Kč

 

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství stanovený paušální částkou:

a)         za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil                                  1000,-Kč/rok,

b)         za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil                               2000,-Kč/rok,

c)         za umístění prodejního zařízení                                                                                    5000,-Kč/rok,

d)         za umístění prodejního zařízení                                                                                    500,-Kč/týden,

e)         za umístění stavebních nebo reklamních zařízení  do 1 m2                                                200,- Kč/rok

f)          za umístění stavebních nebo reklamních zařízení  při rozměrech nad 1 m2      400,- Kč/rok

 

(3)  V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se

      platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

6)   Reklamním zařízením je i reklamní stojan s nabídkou zboží, služeb nebo nabídkou jiných

      činností.

7)  Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k

     činnosti využije.

 

Článek 22

Splatnost poplatku

1)       Poplatek je splatný :

a)      při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den, kdy bylo  s užíváním  

      veřejného prostranství započato.

b)      při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 3 dnů nejpozději v den, kdy užívání

       veřejného prostranství skončilo,

c)      poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný poslední den  v příslušném

       týdnu nebo měsíci,

d)      poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30. ledna příslušného kalendářního

       roku.

2)       Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je

       poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Článek 23

Osvobození

1)      Poplatku nepodléhá :

a)    vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou2),

b)   akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně

           prospěšné účely

       c)  akce pořádané obcí Dalečín a Základní a Mateřskou školou Dalečín

2)      Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit

       písemně nebo ústně do protokolu :

a)    ve lhůtách dle  článku 20 této vyhlášky,

b)   v případě vzniku osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do 3 dnů ode dne,

            kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.

3)      Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

     

 2) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 24

Úlevy

1)       Od poplatku dle čl.21 odst.1, písm. f) jsou osvobozeny skládky stavebního materiálu a zařízení staveniště po dobu platnosti stavebního povolení, nejdéle však 5let od vydání stavebního povolení.

 

 

 

 

Část pátá

Poplatek ze vstupného

 

Článek 25

Předmět poplatku

1)      Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce,

       sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

2)      Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek

       neplatí.

 

Článek 26

Vstupné

     Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

 

Článek  27

Poplatník

     Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

 

Článek 28

Oznamovací povinnost

1)      Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku písemně

       nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.

 

2)      Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby,

      bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která

       je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny

       peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3)      Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši

       vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného

       obsažena.

4)      U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník

       povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

 

Článek 29

Sazba poplatku

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného činí pro:

a)  kulturní akce                            10%

b)  sportovní akce                 10%

c)  prodejní akce                          20%

d)  reklamní akce                  20%

 

Článek 30

Splatnost poplatku

     Poplatek je splatný :

a)    do 10 dnů ode dne pořádání akce,

 

Článek 31

Osvobození

1)      Od poplatku jsou osvobozeny :

a)    akce pořádané obcí Dalečín a Základní a Mateřskou školou Dalečín

 

 

část šestá

Poplatek z ubytovací kapacity

 

Článek 32

Předmět poplatku

     Poplatek se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

 

Článek 33

Poplatník

     Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování poskytla.

 

Článek 34

Oznamovací povinnost

1)      Ubytovatel je povinen správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti

       spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 10 dnů ode dne právní moci

       povolení k této činnosti, v ostatních případech do 10 dnů ode dne faktického zahájení této

       činnosti. Ubytovatel obdobným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí správci poplatku

       ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.

2)      Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo

        název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo

       právnickou osobu, která je podnikatelských subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů,

       na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

3)      Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu

       ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště

       v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které

       ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto

       zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

 

Článek 35

Sazba poplatku

     Poplatek činí za každé využité lůžko a den  2 Kč.

 

Článek 36

Splatnost poplatku

1)      Poplatek je splatný nejpozději do 30. ledna příslušného kalendářního roku.

2)      Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede

       ubytovatel poplatek do 31.12. příslušného kalendářního roku.

 

Článek 37

Osvobození

1)      Poplatku nepodléhá :

a)    ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b)   ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a

            právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,

c)    ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána

            jako hotelová zařízení,

d)   ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům,

2)      Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit

       písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající

       nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik

       nároku na osvobození.

 

ČÁST Sedmá

Společná ustanovení

Článek 38

1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2)       Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §37 a §37a citovaného zákona.

 

Článek 39

1)       Pokud poplatník nebo správce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2)       Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně upozorněn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Článek 40

       Na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti může Zastupitelstvo obce Dalečín na základě rozhodnutí poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout.

 

 

 

Článek 41

Zrušovací ustanovení

 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 12. 6. 2003.

 

Článek 42

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 21. 7.2008.

 

 

 

 

 

Datum vyhlášení (vyvěšení):                                                                                                         Datum sejmutí:

 4.7.2008                                                                                                                                              30.7.2008