Obecně závazná vyhláška Obce Dalečín č. 2/2008

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícím na území obce Dalečín

a jejich částí Veselí a Hluboké.

 

 Zastupitelstvo obce Dalečín se na svém zasedání dne 18.12.2008 usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d)  § 84 odst.2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.      Obec Dalečín touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

2.      Správu místního poplatku vykonává Obecní úřad Dalečín (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

 

Článek 2

Ohlašovací povinnost

1.      Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

2.      V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby, pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

 

 

Článek3

Poplatník

a)      fyzická osoba, která má na území obce trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům  vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí

b)      fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

 

 

Článek 4

Sazba poplatku

1.      Sazba poplatku pro poplatníka místní části Dalečín podle Čl.3 této vyhlášky činí 410,- Kč a tvoří ji:

-    částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok (§10b odst.3 písm.a)zákona č.565/1990 Sb.) a

      -    částka 160,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a                

           svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok (§10b odst.3 písm. b)

              zákona č.565/1990 Sb).

2.      V případě změny místa trvalého bydliště nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

3.      Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.

 

Článek 5

Úlevy

Sazba poplatku pro poplatníka místní části obce Veselí a Hluboké podle Čl.3 této vyhlášky činí 330,- Kč.

 

Článek 6

Splatnost

Poplatek je splatný nejpozději do 15.3.2009.

 

Článek 7

                                                             Ostatní

1.      Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2.      Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

3.      Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 

Článek 8

Ustanovení zrušovací

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Obce Dalečín č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, vznikajícím na území obce Dalečín a jejích částí Veselí a Hluboké ze dne 28.12.2007.

 

Článek 9

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti 1.1.2009.

 

 

V Dalečíně dne 18.12.2008

 

 

            …………………………….                                     ..………………………..

                         místostarosta                                                              starosta                                                             

 

Vyvěšeno: 19.12.2008

Sejmuto:

 

 

Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2008

 

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok.

 

Náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2008:

 

 

            Původ                                                 Výdaje (Kč)

 

            Dalečín                                    234392,-        

 

            Veselí,Hluboké                                      56720,-

 

            Celkem                                              311794,-

 

 

 

 

                                               Počet plátců                 Náklad na osobu         Poplatek na osobu

                                                                                  ( Kč )                          na rok 2009 ( Kč )

 

            Dalečín                       571                             410,-                           410,-

 

            Veselí, Hluboké         172                              330,-                           330,-