Usnesení a zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Dalečíně

konaného dne 14.11.2002 1900 hodin v zasedací místnosti OU

Program:

Zahájení

 1. Složení slibu členů obecního zastupitelstva
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Volba volební komise
 4. Volba starosty a místostarosty
 5. Volba členů finančního a kontrolního výboru
 6. Volba zástupce v dozorčí radě LSO s.r.o Bystřice n/P

 

Zahájení

Zahájení zastupitelstva zahájil dosavadní starosta Pavel Kadlec.Seznámil přítomné s výsledky voleb a předal řízení zasedání nejstaršímu členu zastupitelstva panu Zdeňku Kamarádovi.

 

 1. Složení slibu členů zastupitelstva obce ( dále jen "ZO")

Všichni přítomní členové ZO složili slib nejstaršímu členu zastupitelstva a stvrdili jej podpisem.

 

 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Zapisovatelem byl navržen a schválen Mgr.Jan Plecháček, hlasy: 11 pro, l se zdržel.

  Ověřovatelé zápisu byli navrženi a schváleni Jaroslav Vítek a František Svoboda, hlasy: 12 pro.

   

 3. Volba volební komise
 4. Volební komise byla navržena a schválena ve složení: Ing František Gregor, Josef Vrtěna, Věra Šťastná, hlasy: 9 pro, 3 se zdrželi.

   

 5. Volba starosty a místostarosty
 6. ZO hlasováním rozhodlo že volba starosty a místostarosty bude probíhat jednotlivě, a sice přímou tajnou volbou.

  - Návrh stran a nezávislých kandidátů na starostu obce: 1. Ing Pavel Kadlec

  ZO v tajné volbě zvolilo starostou obce Dalečín, IČO 00294179 Ing. Pavla Kadlece, RČ:660325/1292, bytem Dalečín 44, který funkci přijímá.

  Hlasy: 11 pro, l se zdržel.

  - Návrh stran a nezávislých kandidátů na místostarostu obce: 1. František Svoboda,

  2. Věra Šťastná.

  ZO v tajné volbě zvolilo místostarostou obce Dalečín, IČO 00294179 paní Věru Věru Šťastnou, RČ:665418/0093 , bytem Dalečín 33, která funkci přijímá.

  Hlasy: 7 - Věra Šťastná, 4 - František Svoboda, l se zdržel.

   

 7. Volba výboru kontrolního a finančního

František Svoboda, Zdeněk Vetešník, Jaroslav Vítek. Hlasy: 9 pro, 3 se zdrželi.

Do funkce předsedy kontrolního výboru byl navržen a schválen Jaroslav Vítek.

Hlasy: 11 pro, l se zdržel.

MVDr. Ladislav Čech, Ing František Gregor, Mgr Jan Plecháček. Hlasy : 9 pro, 3 se zdrželi.

Do funkce předsedy finančního výboru byl navržen a schválen MVDr.Čech.

Hlasy: 11 pro, 1 se zdržel.

 

 1. Volba zástupce obce v dozorčí radě LSO Bystřice nad Pernštejnem.
 2. Zástupcem obce v dozorčí radě byl navržen a schválen MVDr.Ladislav Čech.

  Hlasy: 11 pro, 1 se zdržel.

 3. Kácení lípy

ZO bere na vědomí zprávu starosty o záměru skácení lípy u domu Dalečín čp.69 a doporučuje v případě podání žádosti tuto žádost schválit.

 

V Dalečíně 15.11.2002