Usnesení a zápis z  10. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 15.12.2004 v 1800 hodin v  zasedací místnosti OU.


 

 1. Program zasedání
 2. Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen “ZO” ) schválilo rozpočtové opatření č.2 ze dne 20.11.2004 ( viz příloha č.1 tohoto zápisu ). (Pro 10hlasů.)

 3. ZO schválilo hospodaření obce podle rozpočtového provizoria v roce 2005, platného do doby schválení rozpočtu obce na rok 2005. (Pro 10hlasů.)

 4. ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku Obce Dalečín č.2/2004 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce Dalečín a jejích částí Veselí a Hluboké. (Pro 9hlasů, proti1hlas.)

 5. ZO schválilo záměr na zalesnění pozemků p.č.644/9, 647/1, 647/2 a 648 v kat.úz.Dalečín.

  ZOpověřilo starostu obce k podání žádosti o dotaci. (Pro 10hlasů.)

 6. ZO schválilo aktualizaci programu obnovy obce Dalečín na roky 2005-6. (Pro 10hlasů.)

 7. ZO schválilo záměr odkupu pozemku p.č.849/13 PK o výměře 198m2 v kat.úz. Dalečín. ZO pověřilo starostu obce k dojednání kupních podmínek, na základě nichž rozhodne o případném odkoupení. (Pro 10hlasů.)

 8. Na návrh starosty obce ZO schválilo inventarizační komisi ve složení: Jana Gloserová, Jaroslav Šťastný, Jan Plecháček a Pavel Kadlec. (Pro 10hlasů.)

 9. ZO souhlasí s uzavřením dodatku č.2 Smlouvy o dílo s vydavatelem informační tiskoviny “Novinky” Ing.Jiřím Pokorným. (Pro 10hlasů.)

 10. ZO udělilo odměny strojníkům SDHo.Dalečín panu J. Vostrejšovi a J.Pražákovi ve výši 1000,-Kč a za sbor pro občanské záležitosti paní M.Klusákové ve výši 1000,-Kč. (Pro 10hlasů.)

 11. ZO schválilo záměr odkupu části pozemku p.č.338/31 v kat.úz.Dalečín. ZO schválilo záměr výstavby inženýrských sítí k připravované výstavbě rodinných domů na p.č.338/31 v kat.úz. Dalečín. ZO pověřilo starostu obce k jednání s majitelem výše uvedeného pozemku. (Pro 10hlasů.)

  V Dalečíně 20.12.2004