Usnesení a zápis z  2. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 25.3.2004 v 1800 hodin v  zasedací místnosti OU.


 

 1. Program zasedání
 2. Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen “ZO” ) schválilo na základě doporučení komise fondu rozvoje bydlení (FRB) poskytnutí půjček z fondu, za podmínek daných vyhláškou Obce Dalečín č. 2/2000 a č.3/2000 následujícím žadatelům: panu Radku Černému, Dalečín č.149, Vlastimilu Zitovi, Dalečín č.132, Miroslavu Haklovi, Dalečín č.141, Vladimíru Šimonovi, Dalečín č.39 a paní Jiřině Bělehradové, Veselí č.19. ( Pro 10 hlasů.)
 3. ZO schválilo cenu za dodávku vody z  veřejného vodovodu - vodné a cenu za odvedení odpadní vody do veřejné splaškové kanalizace - stočné takto: vodné – 11Kč /m3, stočné – 14Kč/m3. Cena je platná počínaje dnem 1.5.2004 ( Pro 10 hlasů.)
 4. ZO souhlasí s uzavřením smluv o dodávce vody a odvedení odpadní vody mezi Obcí Dalečín, jako dodavatelem a fyzickými nebo právnickými osobami, jako odběrateli. ZO zplnomocňuje starostu obce k podpisu smluv. ( Pro 10 hlasů.)
 5. ZO schvaluje následující změnu rozpočtu obce:
 6. - položka 1211- daň z přidané hodnoty se zvyšuje na částku 1450,2tis.Kč,

  - §3639 se rozšiřuje o položku 5329 – příspěvek mikroregionům ve výši 2,2tis.Kč.

  ( Pro 10 hlasů.)

 7. ZO stanovilo dle nařízení vlády ČR č.251/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů s  platností od 1.3.2004 nový platový výměr ředitelce Základní školy Dalečín paní Mgr. Marcele Kotoučkové. ( Pro 10 hlasů.)
 8. ZO souhlasí s  koupí pozemku p.č. 392 o výměře 261m2 v k.ú.Hluboké od pana Obořila za cenu 10Kč/m2. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. ( Pro 10 hlasů.)

 1. ZO souhlasí s  uzavřením smlouvy o sdružení prostředků na nákup movitého majetku pily v Unčíně, který bude předmětem dražby konané dne 31.3.2004 v  Unčíně. Smlouvu uzavírá rovným dílem obec Dalečín, Ubušínek, Unčín, a Ing.Milan Jakoš. ( Pro 10 hlasů.)
 2. ZO zamítlo žádost Slavomíra Pavlíka a Lenky Vetešníkové o snížení poplatku za psy. ( Pro 10 hlasů.)
 3. ZO souhlasí s příspěvkem SDH Hluboké ve výši 5000,-Kč na nákup kamen do sálu kulturního domu v Hlubokém. ( Pro 10 hlasů.)
 4. ZO souhlasí s jednorázovým splacením úvěru poskytnutého z FRB Ing.Františku Gregorovi. ZO pověřuje starostu obce  vypracováním a podpisem dodatku ke smlouvě o poskytnutí úvěru. ( Pro 10 hlasů.)

V Dalečíně 29.3.2004