Usnesení a zápis z  3. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 20.2004 v 1900 hodin v  zasedací místnosti OU.


 

  1. Program zasedání
  2. Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen “ZO” ) schválilo zprávu o hospodaření Základní školy Dalečín za rok 2003 přednesenou paní Jitkou Kadlecovou. ZO souhlasí s převedením přebytku hospodaření ve výši 86.400,68Kč do fondu rezerv Základní školy Dalečín. ( Pro 12hlasů )
  3. ZO souhlasí se zprávou o hospodaření obce Dalečín za rok 2003 přednesenou starostou obce. ( Pro 11 hlasů, zdržel se 1 hlas.)
  4. ZO projednalo žádost římskokatolické farnosti v Dalečíně o příspěvek na opravu střechy kostela sv.Jakuba v Dalečíně. ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 20% z celkových nákladu na opravu střechy. ZO současně rozhodlo o uspořádání veřejné sbírky na pokrytí nákladů na opravu. ZO pověřuje starostu obce k vyřízení náležitostí se sbírkou spojených. ( Pro 12hlasů )
  5. ZO projednalo žádost pana Miroslava Neboli, Veselí o koupi části pozemku p.č.555/2 v k.ú.Veselí, žádost manželů Zachovalových, Brno o koupi části pozemku p.č 14/1 a p.č13 v kat.úz. Hluboké a žádost pana Nečase, Rájec Jestřebí o koupi části pozemku p.č 14/1 v kat.úz. Hluboké. ZO pověřilo stavební komisi k  šetření na místě a vydání stanoviska k prodeji pozemků na jehož základě rozhodne o prodeji. ( Pro 12hlasů )
  6. ZO na základě žádosti Ing. O. Grovesové o koupi pozemku p.č.351/3 a části p.č.351/1 v k.ú.Hluboké a doporučení stavební souhlasí s prodejem těchto pozemků. Cena pozemku je stanovena ve výši 10,-Kč/m2 v případě vyšší odhadní ceny za cenu odhadu. Náklady spojené s  převodem pozemku nese kupující. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. ( Pro 12hlasů )
  7. ZO rozhodlo ve věci stanovení množství vypouštěných domovních odpadních vod takto:

V Dalečíně 25.5.2004