Usnesení a zápis z  4. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 17.6.2004 v 1900 hodin v  zasedací místnosti OU.


 

  1. Program zasedání
  2. Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen “ZO” ) vyslechlo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2003 přednesenou starostou obce. ZO ukládá starostovi obce přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatku a to nejpozději do 31.7.2004. ZO dále ukládá finanční a kontrolní komisi provést kontroly do 31.8. 2004. ( Pro 9 hlasů)
  3. ZO souhlasí s převodem pozemku p.č. 962/2 – místní komunikace v kat.úz.Dalečín z vlastnictví státu do vlastnictví obce. ZO pověřuje starostu k jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o převodu pozemku. ( Pro 9 hlasů)
  4. ZO souhlasí s koupí části pozemku p.č. PK436/2 o výměře 15m2 od pana Jaromíra Vostrejše. Náklady spojené s převodem nese kupující. ZO pověřuje starostu obce k jednání o převodu pozemku. ( Pro 9 hlasů).
  5. ZO souhlasí se založením účtu u ČSOB a.s., divize Poštovní spořitelna za účelem uložení finančních prostředků z veřejné sbírky na opravu střechy kostela sv.Jakuba. ZO pověřuje starostu obce ke zřízení účtu. ( Pro 9 hlasů).
  6. ZO souhlasí s dodatkem ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci ZŠ Dalečín, který upravuje právo užívání svěřeného nemovitého majetku (nově výpůjčka) příspěvkové organizaci ZŠ Dalečín. ( Pro 9 hlasů).
  7. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi obcí a příspěvkovou organizaci ZŠ Dalečín. Předmětem smlouvy je nemovitý majetek – budova č.p.107, p.č.st.125 v k.ú.Dalečín a budova č.171, p.č.243 v k.ú.Dalečín. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce. ( Pro 9 hlasů).

V Dalečíně 18.5.2004