Usnesení a zápis z  6. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 12.8.7.2004 v 1900 hodin v  zasedací místnosti OU.


 

  1. Program zasedání
  2. Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen “ZO” ) souhlasí s úpravou rozpočtu obce dle rozpočtového opatření ze dne 12.7.2004 ( viz příloha č.1 zápisu).
  3. ( Pro 10 hlasů)

  4. ZO souhlasí s proplácením cestovních příkazů členům zastupitelstva obce při výkonu jejich funkce dle platných právních předpisů.( Pro 10 hlasů)
  5. ZO souhlasí s poskytnutím půjčky ve výši 150.000,- Kč Ing.Milanu Jakošovi za účelem nákupu souboru věcí movitých a to strojů a strojního zařízení pily Unčín ve vlastnictví společnosti Z.Adam-Pila Unčín spol.s.r.o., se sídlem Unčín 31 draženého na dražbě v Třebíči dne 30.7.2004. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o půjčce. ( Pro 10 hlasů)
  6. ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2000,Kč Ing. Milanu Peňázovi na náklady spojené s uspořádáním výstavy “Chudobín–obec zaniklá před 50lety”.( Pro 10 hlasů)
  7. ZO souhlasí s koupí části pozemku p.č.35 a 37 v kat.úz. Hluboké od paní Věry Hegerové za cenu 10,-Kč/m2. ZO pověřuje starostu obce k vyřízení náležitostí spojených s odkupem a podpisu kupní smlouvy. ( Pro 10 hlasů)
  8. ZO souhlasí se směnou části pozemků p.č.7 a 8 v kat.úz.Hluboké za část pozemku p.č.302/2 v kat.úz.Hluboké ve vlastnictví paní Miluše Fialové. ZO pověřuje starostu obce k vyřízení náležitostí spojených se směnou pozemku a podpisu kupní smlouvy. ( Pro 10 hlasů)

V Dalečíně 8.7.2004