Usnesení a zápis z  9. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 10.11.2004 v 1800 hodin v  zasedací místnosti OU.


 

  1. Program zasedání
  2. Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen “ZO” ) ukládá starostovi obce zajistit podklady, na základě kterých rozhodne o řešení posílení zdroje pitné vody pro veřejný vodovod v Dalečíně. ( Pro 8 hlasů)
  3. ZO pověřuje starostu obce k jednání o koupi části pozemků: 338/1, 338/19 a 340/1 v kat.úz. Dalečín za účelem vedení místní komunikace. ( Pro 8 hlasů)
  4. ZO projednalo režim provozu kulturního domu v Dalečíně. ZO ukládá místostarostce obce zpracovat návrh provozního řádu kulturního domu. ZO pověřuje starostu obce k  zajištění případného správce kulturního domu. ( Pro 8 hlasů)
  5. ZO schvaluje uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků uzavřené mezi Obcí Dalečín a Městem Bystřice nad Pernštejnem dne 18.4.2003. ZO pověřuje starostu obce k podpisu dodatku smlouvy. ( Pro 8 hlasů)
  6. ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z  programu obnovy venkova kraje Vysočina na rekonstrukci veřejného osvětlení v Dalečíně. ( Pro 8 hlasů)
  7. ZO souhlasí s odkoupením části pozemku p.č.9 v kat.úz. Veselí a pověřuje starostu obce k zajištění potřebných náležitostí spojených s převodem pozemku a podpisu smlouvy o převodu pozemku. Náklady spojené s převodem pozemku nese kupující. ( Pro 8 hlasů)
  8. ZO projednalo a schválilo nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti LSO s.r.o se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Karasín č.3, IČO:63474581, který spočívá ve vkladu nemovitostí (viz příloha č.1). ( Pro 8 hlasů)

V Dalečíně 12.11.2004