Usnesení a zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

konaného dne 3.2.2005 v 1800 hodin v zasedací místnosti OU.


1. Program zasedání


2. Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen ”ZO” ) jmenovalo na návrh starosty obce delegáty na

valnou hromadu Pila Unčín s.r.o MVDr.Ladislava Čecha a pana Václava Korábka.

( Pro 7 hlasů, proti 0 hlas, zdržel se 2 hlasy.)


3. ZO schválilo Rozpočtové opatření závěrečné ze dne 31.12.2004. ( Příloha č.1 zápisu)

( Pro 9 hlasů, proti 0 hlas, zdržel se 0 hlas.)


4. ZO schválilo Závěrečný účet hospodaření obce Dalečín za rok 2004. (Příloha č.2 zápisu)

( Pro 9 hlasů, proti 0 hlas, zdržel se 0 hlas.)


5. ZO projednalo návrh rozpočtu obce Dalečín na rok 2005 předložený starostou obce.

6. ZO schválilo Zprávu o provedené inventarizaci majetku obce Dalečín ke dni 31.12.2004.

( Pro 8 hlasů, proti 0 hlas, zdržel se 1 hlas.)


7. ZO souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy mezi obcí Dalečín a SVaK Žďársko o užívání

nemovitostí pro účely stavby “ Rekonstrukce přivaděče ÚV Vír – Drahonín”. ZO pověřuje

starostu obce k podpisu smlouvy. ( Pro 9 hlasů, proti 0 hlas, zdržel se 0 hlas.)


8. ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na obědy ve výši 20Kč pro zaměstnance obce s pracovní

smlouvou na plný úvazek. ( Pro 9 hlasů, proti 0 hlas, zdržel se 0 hlas.)


9. ZO vzalo na vědomí Zprávu o hospodaření ZŠ Dalečín za rok 2004 přednesenou zástupci

školy. ZO schválilo převod přebytku hospodaření za rok 2004 ve výši 9.674,-Kč do rezervního

fondu ZŠ. ( Pro 9 hlasů, proti 0 hlas, zdržel se 0 hlas.)


 

V Dalečíně 7.2.2004