Usnesení a zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

konaného dne 28.4.2005 v 1800 hodin v zasedací místnosti OU.


 

 1. Program zasedání
 2. Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen ”ZO” ) vyhlásilo výběrové řízení č.1/2005-FRB na poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení. Podmínky výběrového řízení jsou přílohou č.1 tohoto zápisu. ( Pro 9 hlasů )
 3. ZO schválilo následující změny v rozpočtu obce Dalečín na rok 2005:
 4. - na straně příjmů:

  - položka 1122-daň z příjmu práv.osob za obce se zvyšuje o částku 176.900,-Kč

  - položka 4132-převody z ostatních vlast. fondů se snižuje o částku 2.217.400,-Kč

  - na straně výdajů:

  - §6310 položka 5362-platby daní a poplatků se zvyšuje o částku 176.900,-Kč

  - §3113 položka 5331-neinvest.příspěvky příspěv. organ. se snižuje o částku 2.217.400,-Kč. ( Pro 9 hlasů )

 5. ZO souhlasí s odkupem pozemku p.č.338/31 v kat.úz.Dalečín dle geometrického plánu č.211-196/2004 zhotoveného Ing.Jiří Machek-Geodetické služby. ZO pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. ( Pro 9 hlasů )
 6. ZO projednalo žádost pana Zdeňka Houdka o odkoupení pozemku p.č.587/2 v k.ú Hluboké. ZO pověřilo stavební komisi OU Dalečín k prověření situace na místě a návrhem usnesení do následujícího zasedání ZO. ( Pro 9 hlasů )
 7. ZO schválilo na základě žádosti Českého svazu včelařů, základní organizace Jimramov (sdružující i členy z Dalečína) příspěvek organizaci na program ozdravování chovu včel ve výši 2000,-Kč. ( Pro 9 hlasů )
 8. ZO pověřilo starostu obce k jednání o nájemní smlouvě na část pozemku p.č.250 v k.ú.Veselí. ( Pro 9 hlasů )

 

V Dalečíně 2.5.2005