Usnesení a zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

konaného dne 20.6.2005 v 1900 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

 

2.      Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen “ZO” ) schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 ze dne 9.5.2005 ( příloha č.1 tohoto zápisu ). ZO bylo seznámeno a souhlasí s  provedenými opatřeními k nápravě chyb uvedených v této zprávě.

( Pro 10 hlasů )

 

3.      ZO schválilo závěrečný účet obce Dalečín za rok 2004 ( příloha č.2 tohoto zápisu ).

( Pro 10 hlasů )

 

4.      ZO na návrh komise FRB schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje obce Dalečín panu Karlovi Klusákovi, Dalečín č.19 ve výši 100.000,-Kč  a panu  Pavlovi Olivovi, Dalečín č.101 ve výši 50.000,-Kč.  ( Pro 10 hlasů )

 

5.      ZO schválilo odkoupení pozemků: p.č. 789/3 o výměře 217m2, p.č. 790/4 výměře 261m2 a p.č. 790/7 výměře 305m2, vše v katastr.území Dalečín, od Lesů ČR za odhadní cenu. ZO pověřuje starostu obce k úkonům spojených s převodem pozemků.   ( Pro 10 hlasů )

 

6.      ZO bylo seznámeno s dopisem ministra financí ČR ohledně překročení limitu ukazatele dluhové služby obce Dalečín. ZO nepovažuje za nutné přijímat opatření ke snížení ukazatele dluhové služby obce, neboť je přesvědčeno, že hospodaření obce je v pořádku. Nikoli však  metodika výpočtu ukazatele dluhové služby.   ( Pro 10 hlasů )

 

7.      ZO pověřuje starostu obce , aby požádal Městský úřad v Bystřici nad Pernštejnem, odbor územního plánování o vytvoření zadání pro přípravu Územně plánovací dokumentace obce Dalečín. ( Pro 10 hlasů )

 

 

 

V Dalečíně  23.6.2005