Usnesení a zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

konaného dne 1.9.2005 v 1900 hodin v zasedací místnosti OU.


 1. Program zasedání
 2. Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen ”ZO” ) schválilo bezúplatný převod pozemku p.č.962/2 ostatní plocha v obci a k.ú.Dalečín, od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Dalečín, za těchto podmínek:
 3. - obec Dalečín bude o tento pozemek řádně pečovat a užívat jako doposud, tedy jako pozemek pod místní komunikací, a to po dobu 10 let od dne jejího nabytí

  - po dobu 10 let nepřevede tento pozemek na jiného a nezřídí k němu v této době zástavní právo

  - nedodržení těchto povinností zavazuje obec Dalečín za každé takové porušení odvést prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozemku v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu. ( Pro 9 hlasů )

 4. Na základě žádosti Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko vyjádřilo ZO předběžný souhlas s prodejem 2/22 podílů pozemků p.č.321/31, 321/32 a části pozemku p.č.321/2 v k.ú.Karasín za cenu stanovenou znaleckým posudkem. ( Pro 9 hlasů )
 5. ZO projednalo nabídku pana Roberta Hrdličky na prodej pozemku p.č.849/13 PK v k.ú.Dalečín. ZO souhlasí s odkupem pozemku za cenu 1,-Kč. (Pro 9 hlasů )
 6. ZO projednalo žádost Ing. Oldřicha Hrazdíry o odkoupení části pozemků v části obce Hluboké. ZO nesouhlasí s prodejem části pozemků. (Pro 9 hlasů)
 7. ZO projednalo žádost pana Rostislava Klusáka o koupi části pozemku p.č. 79/3 v k.ú.Dalečín za účelem výstavby rodinného domu. ZO souhlasí s prodejem části pozemku za následujících podmínek:
 8. - cena 10,-Kč/m2, poplatky spojené s převodem nese kupující,

  - zahájení stavby do 31.12.2008, kupní smlouva uzavřena při kolaudaci stavby ( Pro 9 hlasů )

 9. ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku paní Veronice Exlové na materiál (obrubníky,cement) pro pokládku obrubníků při místní komunikaci u domu č.29 v části obce Hluboké. ( Pro 9 hlasů )
 10. ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku obci Vír na projekt: Kniha – “Chudobín–obec zaniklá před 50 lety”. Výše příspěvku je rovna jedné polovině nákladů obce Vír na realizaci projektu. ( Pro 9 hlasů )
 11. ZO nemá námitek proti uzavření vedlejšího pracovního poměru (0,4 úvazku) paní Jany Gloserové s Obcí Unčín. ( Pro 9 hlasů )

V Dalečíně 5.9.2005