Usnesení a zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

konaného dne 13.10.2005 v 1900 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

 

2.      Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen “ZO” ) bere na vědomí  přednesenou výroční zprávu  

      základní  a mateřské  školy v Dalečíně za rok 2004/5.  ( Pro 8 hlasů )

 

3.      ZO schválilo zřizovací listinu Rady ZŠ Dalečín (příloha zápisu).  Za obec, jako zřizovatele jmenuje ZO do rady ZŠ Dalečín pana MVDr.Ladislava Čecha a pana Josefa Vrtěnu. ( Pro 6 hlasů, zdržely se 2hlasy).

 

4.      ZO schválilo změnu názvu Základní školy Dalečín. Nový název zní: Základní škola a Mateřská škola Dalečín, Okres Žďár nad Sázavou, Příspěvková organizace, 592 41 Dalečín 107, IČO: 70981604, tel.: 566573135 ( Pro 8 hlasů )

 

5.      ZO projednalo žádost manželů Pavla a Barbory Zedníkových o koupi části pozemku p.č. 79/3 v k.ú.Dalečín za účelem výstavby rodinného domu. ZO souhlasí s prodejem části pozemku za následujících podmínek:

-         cena 10,-Kč/m2, poplatky spojené s převodem nese kupující,

-         zahájení stavby do 31.12.2008, kupní smlouva uzavřena při kolaudaci stavby.

ZO pověřuje starostu obce k vyřízení převodu pozemku.  ( Pro 8 hlasů )

 

6.      ZO souhlasí se směnou části pozemku p.č 79/3 o výměře 628m2 v kat.úz.Dalečín, který je ve vlastnictví obce Dalečín  za pozemek p.č.345/3 o výměře 628m2 v kat.úz.Dalečín, který vlastní pan Pavel Kotouček. ZO pověřuje starostu obce k vyřízení směny pozemků. ( Pro 8 hlasů )

 

7.      ZO souhlasí s koupí části pozemku p.č.st124 v kat.úz.Dalečín, který je ve vlastnictví paní Marie Kotoučkové. Jedná se o část pozemku pod veřejnou komunikací. ZO pověřuje starostu obce k vyřízení převodu pozemku. ( Pro 8 hlasů )

 

8.      ZO rozhodlo o uložení volných finančních prostředků obce následujícím způsobem:

-         Smíšený fond, ISIN: BE0943801887- ve výši 500.000,-Kč

-         ING Český fond obligací, ISIN: LU0082087437 - ve výši 500.000,-Kč

-         ISČS Sporobond - ve výši 500.000,-Kč

-         ISČS Sporotrend - ve výši 500.000,-Kč   ( Pro 8 hlasů )

 

V Dalečíně  14.10.2005