Usnesení a zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

Konaného dne 7.12.2005 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

 

2.      Zastupitelstvo obce Dalečín (dále jen „ZO“) souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování územního plánu obce Dalečín s Ing. Arch. Miroslavem Sohrem. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.                                                           (pro 10 hlasů)

                       

3.      ZO ruší bod č.4 z usnesení a zápisu ZO č.6/2005 ze dne 13.10.2005.       (pro 10 hlasů)

 

4.      ZO schvaluje dodatek č.2 zřizovací listiny Základní školy Dalečín, kterým se mění článek II a článek III zřizovací listiny (příloha č.1 tohoto zápisu).            (pro 10 hlasů)

 

5.      Na návrh starosty obce schvaluje ZO inventarizační komisi ve složení: Pavel Kadlec, Věra Šťastná, Jan Plecháček, Jana Gloserová a Jaroslav Šťastný (pro8 hlasů, zdržely se 2 hlasy)

 

6.      ZO schvaluje následující rozpočtové opatření:

        pol.1122 – daň z příjmu práv osob za obce se navyšuje o 177.000,- Kč

-         pol. 5362,par.6310 – platba daní a poplatku se navyšuje o 177.000,- Kč

 

7.      ZO schvaluje hospodaření obce v roce 2006  podle rozpočtového provizoria, platného do doby schválení rozpočtu obce na rok 2006.                                    (pro 10 hlasů)

 

 8.   ZO schvaluje zvýšení pokladního limitu na 50.000,- Kč.               (pro 10 hlasů)

 

9.   ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Dalečín č.1/2005 o místním poplatku za       

        systému nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce Dalečín a jejích

      částí Veselí a Hluboké.                                                                             (pro 10 hlasů)

 

10. ZO schvaluje volební řád pro volby do školské rady Základní školy Daledčín.

      (příloha č.2 tohoto zápisu).                                                           (pro 10 hlasů)

 

11. ZO rozhodlo o vypovězení smlouvy s ing. Jiřím Pokorným o vydávání periodika Novinky.   

      ZO souhlasí se spoluprací s městem Bystřicí nad Pernštejnem na vydávání Novin

      Bystřicka. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.             (pro 10 hlasů)

 

 

V Dalečíně 8.12.2005

 

 

.