Zápis a usnesení č. 02/2006 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 23.11.2006 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

Program zasedání

1.      Ředitelka ZŠ a MŠ Dalečín seznámila zastupitelstvo obce ( dále jen „ZO“ ) s výroční

     zprávou školy za rok 2004/2005 ( příloha č.1 zápisu). ZO schvaluje výroční zprávu.

(Pro 11 hlasů)

2.      ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Dalečín v roce 2005 ve výši 31202,32Kč a

       s převedením této částky do rezervního fondu školy.

(Pro 11 hlasů)

3.      ZO schvaluje využití finančních prostředků rezervního fondu školy ve výši 40876,21Kč na nákup školního nábytku ( lavice).

(Pro 11 hlasů)

4.      ZO projednalo žádost FA ČCE ve Veselí o koupi jím užívaného pozemku p.č.555/5 v kat. úz. Veselí. ZO souhlasí s vyvěšením záměru na prodej pozemku.

(Pro 11 hlasů)

5.      ZO projednalo možnost odkoupení části pozemku p.č.777/1 v kat.úz. Dalečín od státního podniku Povodí Moravy. ZO pověřilo starostu obce k jednání o koupi části pozemku.

(Pro 11 hlasů)

6.      ZO schvaluje rozpočtové opatření ze dne 14.11.2006 ( příloha č.2 zápisu).

(Pro 11 hlasů)

7.      ZO projednalo možnost výstavby nájemních bytů v budově č.173 v Dalečíně ( prostory bývalých kanceláří ZD ). ZO souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na přestavbu.

 (Pro 11 hlasů)

8.      ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č.4/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícím na území obce Dalečín a jejich částí Veselí a Hluboké.

(Pro 11 hlasů)

9.      ZO projednalo žádost paní Judity Stejskalové o příspěvek na zateplení stropu v bytě č.1 v domě č.30 v Dalečíně.  ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 200Kč/m2.

(Pro 11 hlasů)

10.  ZO stanoví odměny:  Marie Horáčková-kronikářka-6000,-Kč, Josef Pražák-1000,-Kč, Jaromír Vostrejš-1000,-Kč, Marie Klusáková-SPOZ-1500,-Kč, Anna Bradáčová-3000,-Kč.

(Pro 11 hlasů)

11.  ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2007 platné do doby schválení rozpočtu obce na rok 2007.

(Pro 11 hlasů)

 

V Dalečín 27.11.2006

 

Vyvěšeno: 27.11.2006