Usnesení a zápis ze 1.zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

Konaného dne 1.2.2006 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

 

2.      Zastupitelstvo obce Dalečín (dále jen „ZO“)  se seznámilo s návrhem rozpočtu obce Dalečín na rok 2006. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu.

 

3.      ZO schválilo směnu části pozemku p.č.610/1PK v  kat.úz. Hluboké u Dalečína, který je ve vlastnictví obce za část pozemku p.č.45/2KN v  kat.úz. Hluboké u Dalečín, který je ve vlastnictví TANTRA DOTEKU s.r.o.  ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.                                                           (pro 10 hlasů).

                       

4.      ZO schválilo rozpočtové opatření  - závěrečné ke dni 31.12.2005. (Rozpočtové opatření je přílohou č.1 tohoto zápisu)                  (pro 10 hlasů)

 

5.      ZO projednalo a schválilo žádost pana Ladislava Burši o úpravu dešťové stoky na p.č.22/1 v kat.úz. Hluboké u Dalečína                (pro 10 hlasů)

 

6.      ZO projednalo a schválilo žádost Římskokatolické farnosti Dalečín o příspěvek na opravu kostela sv.Jakuba v Dalečíně.                  (pro 10 hlasů)

 

7.      ZO projednalo a připomínkovalo návrh na úpravu veřejného prostranství na návsi. Upravený návrh bude předložen na dalším zasedání zastupitelstva obce.

 

8.      ZO projednalo žádost slečny Pečínkové o pronájem nebytových prostor v budově obecního úřadu. ZO ukládá starostovy obce zveřejnit záměr na pronájem prostor.

 

Dalečíně 2.1.2006

 

.