Usnesení a zápis ze 3.zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

Konaného dne 12.4.2006 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.    Program zasedání

 

2.    Zastupitelstvo obce Dalečín (dále jen „ZO“)  rozhodlo o prodloužení smlouvy s vydavatelem periodika „Novinky“ Ing. Jiřím Pokorným do 31.3.2007.   (Pro 10 hlasů)

                                                                                                         

3.    Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen “ZO” ) schválilo bezúplatný převod pozemku p.č.962/2 PK,  962/5 ostatní plocha a 962/8 ostatní plocha v obci a k.ú.Dalečín, od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Dalečín, za těchto podmínek:

     -obec Dalečín bude o tento pozemek řádně pečovat a užívat jako doposud, tedy jako

      pozemek pod místní komunikací, a to po dobu 10 let od dne jejího nabytí

     - po dobu 10 let nepřevede tento pozemek na jiného a nezřídí k němu v této době

      zástavní právo

     - nedodržení těchto povinností zavazuje obec Dalečín za každé takové porušení odvést

     prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního

     rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozemku v místě a čase obvyklé stanovené

     znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu.  ( Pro 10 hlasů )

           

4.    ZO jednalo o podmínkách pronajímání kulturního domu v Dalečíně. ZO ukládá starostovi obce do dalšího zasedání ZO připravit návrh obecných podmínek pronájmu KD.

                                  

5.    Na návrh komise FRB schválilo ZO poskytnout půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Dalečín panu Petru Novotnému ve výši 150.000,-Kč,  paní Ludmile Hanychové ve výši 150.000,-Kč,  panu Vladimíru Kaňkovi ve výši 150.000,-Kč a panu Josefu Německému ve výši 100.000,-Kč .  (Pro 10 hlasů)

                                                                                                         

6.    ZO schválilo na základě žádosti Českého svazu včelařů, základní organizace Jimramov (sdružující i členy z Dalečína) příspěvek organizaci na program ozdravování chovu včel ve výši 2000,-Kč. ( Pro 8 hlasů, zdržel se 1 hlas )

 

7.    ZO schválilo spisový a skartační řád obce Dalečín.  (Pro 9  hlasů)

 

8.    ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku Obce Dalečín č.2/2006 o fondu rozvoje bydlení.  (Pro 9  hlasů)

 

9.    ZO vybralo dodavatele – Bártek rozhlasy na vybudování nového veřejného rozhlasu v obci Dalečín a částí Hluboké a Veselí.  (Pro 9  hlasů)

 

10. Ve věci žádosti paní Jitky Blaurockové z Hlubokého o vybudování parkoviště při místní

      komunikaci v Hlubokém,  pověřilo ZO stavební komisi k provedení místního šetření a

      podání zprávy.

 

Dalečíně   18.4.2006