Usnesení a zápis ze 4.zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

konaného dne 31.5.2006 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.                  Program zasedání

 

2.                  Zastupitelstvo obce Dalečín (dále jen „ZO“)  vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce Dalečín za rok 2005 a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005. Na základě výsledku kontroly  se starosta obce vzdává rozdílu při stanovení výše jeho odměny v roce 2005 ve prospěch obce Dalečín a čímž ZO souhlasí.                       ( Pro10 hlasů )

                                                                                                                                              

3.                  Zastupitelstvo obce Dalečín ( dále jen “ZO” ) schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 986/1KN ostatní plocha v obci a k.ú.Dalečín, od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Dalečín, za těchto podmínek:

- obec Dalečín bude o tento pozemek řádně pečovat a užívat jako doposud, tedy jako pozemek pod místní komunikací, a to po dobu 10 let od dne jejího nabytí

- po dobu 10 let nepřevede tento pozemek na jiného a nezřídí k němu v této době zástavní právo

- nedodržení těchto povinností zavazuje obec Dalečín za každé takové porušení odvést prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozemku v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu.                                                                                      ( Pro 10 hlasů )

                                                          

4.                  Na základě doporučení stavební komise ZO schvaluje:

- převod pozemku p.č.13KN v kat. úz Hluboké u Dalečín manželům Pavlovi a Haně Zachovalovým

- převod pozemků p.č.11KN a část p.č.14/1KN v kat. úz Hluboké u Dalečín panu Oldřichu Nečasovi

a zamítá žádost o převod části pozemku 14/1 KN v kat. úz Hluboké u Dalečín.

Náklady spojené s převodem nesou kupující. Cena je stanovena ve výši 10,-Kč/m2 nebo za cenu stanovenou znalcem pokud bude vyšší.ZO pověřuje starostu obce k úkonům spojených s převodem.                                                                                                               ( Pro 10 hlasů )                  

5.                   Na základě doporučení stavební komise ve věci žádosti pani Blaurockové o vybudování parkoviště ZO:

- souhlasí s vyhrazením a označením  místa pro odstavování vozidel návštěvníků „Pohádky“ na zpevněné ploše před kulturním domem v části obce Hluboké

- pověřilo starostu obce k jednání o zřízení parkoviště na p.č.610PK před domem č.p.1 v části obce Hluboké.                                                                                                           ( Pro 10 hlasů )

 

6.  ZO schválilo finanční výpomoc Mikroregionu Bystřicko na předfinancování projektu – „Vypracování integrované strategie MAS Zubří země“  ve výši 100.000,-Kč formou půjčky s úročením 3% ročně a splatnou do 31.5.2007.                                                            ( Pro 10 hlasů )

 

7.  ZO rozhodlo o stanovení ceny za pronájem nebytových prostor v majetku obce na něž byl vyhlášen záměr (příloha zápisu) ve výši 50,-Kč/m2. Doba trvání nájmu bude stanovena na dva roky.                                                                                                                              ( Pro 10 hlasů )

 

Dalečíně   1.6.2006

 

Vyvěšeno:5.6.2006

 

.