Usnesení a zápis ze 6.zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

konaného dne 27.9.2006 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.        Program zasedání

 

2.      Zastupitelstvo obce Dalečín (dále jen „ZO“)  projednalo a schválilo směnu pozemků dle geometrického plánů pro rozdělení pozemku č.217-96/2006 zpracovaného GEODEZIÍ GP, Bystřice na d Pernštejnem mezi Lenkou Trunečkovou, Obcí Dalečín, Václavem Zítkou a Jiřím Hlouškem. ZO pověřuje starostu obce k vyřízení směny pozemků.

            ( Pro 9 hlasů )

 

3.      ZO projednalo a schválilo prodej části pozemku p.č.610PK a 49/1KN v kat.úz.Hluboké u Dalečín manželům Bělehradovým. ZO pověřuje starostu obce k vyřízení převodu pozemků.                                                      

      ( Pro 9  hlasů )

 

4.      ZO projednalo a schválilo prodej části pozemků p.č.418/2PK, 969/3KN a 422PK v kat. úz. Dalečína dle geometrického plánu pro vyznačení budov č.218-99/2006 zpracovaného GEODEZIÍ GP, Bystřice na d Pernštejnem pro INTERSKI CZ Části pozemků jsou určeny pro výstavbu obslužného objektu. ZO pověřuje starostu obce k vyřízení převodu pozemků.                                                            

      ( Pro 9 hlasu)

.        

5.      ZO schválilo návrh zadání územního plánu obce Dalečín.                 

      ( Pro 9 hlasu)

 

6.      ZO schválilo rozpočtové opatření ze dne 25.9.2006 ( viz příloha zápisu)

      ( Pro 10 hlasu)

 

7.      ZO zamítlo  záměr vybudovat na části pozemku p.č.610PK v kat.úz. Hluboké u Dalečína před domem č. 1 v Hlubokém. ZO pověřilo starostu obce prověřit možnost  vybudovat na tomto místě rozšíření vozovky pro otáčení a vyhýbání vozidel.

      ( Pro 10  hlasů )

 

1.      ZO rozhodlo o provedení oprav místních komunikací dle předložené nabídky od firmy COLAS CZ,a.s.                                                                      

      ( Pro 10  hlasů )

 

2.      ZO rozhodlo provést barevnou úpravu fasády kulturního domu podle návrhu č.3 (oranžovo-žlutá).                                                        

      ( Pro 7  hlasů, proti 3 hlasy )

 

3.      ZO pověřilo starostu obce k přípravě podkladů pro ukončení stávající smlouvy o sdružení s firmou INTERSKI CZ a přípravou nové smlouvy o spolupráci.

      ( Pro 10  hlasů )

 

       Dalečíně   29.9.2006

 

       Vyvěšeno 2.10.2006