Zápis a usnesení  z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 2.11.2006 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

 

Zahájení

Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl dosavadní starosta Pavel Kadlec a předal řízení ustavujícího zasedání druhému nejstaršímu členu zastupitelstva panu Jaroslavu Vítkovi.

 

1.      Program zasedání

-         určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

-         složení slibu členu zastupitelstvo obce

-         volba volební a návrhové komise

-         volba starosty     

-         volba místostarosty     

-         volba kontrolního a finančního výboru

-         volba zástupce obce do dozorčí rady LSO, s.r.o. Bystřice n/P.

-         volba zástupce obce do dozorčí rady Pila Unčín s.r.o

 

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající určil zapisovatele – Jana Jelínka a ověřovatelé – Josefa Vrtěnu a MVDr.Ladislava Čecha

 

3.      Složení slibu členů zastupitelstvo obce

Zapisovatel přednesl slib a jednotliví členové zastupitelstva obce je složili pronesením slova „slibuji“ a následně jej stvrdili svým podpisem.

 

4.      Volba volební a návrhové komise

Volební komise byla navržena a schválena ve složení: Věra Šťastná - předseda, Pavel Vávra - člen a Jaroslav Plocek- člen.                                      

(pro 10 hlasů, zdržel se 3 hlasy)

      Návrhová komise byla navržena  a schválena ve složení: MVDr.Ladislav Čech –

      předseda,  Vlastimil Svoboda – člen a Bronislava Houdková – člen.

(pro 10 hlasů, zdržel se 3 hlasy)

 

5.      Volba starosty     

Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“)  rozhodlo, že volba starosty bude probíhat přímou tajnou volbou.

Návrh stran na starostu obce: 1. - Ing.Pavel Kadlec

ZO v tajné volbě zvolilo starostou obce Dalečín, Ing.Pavla Kadlece, narozeného dne 25.3.1966,  bytem Dalečín č.44. Pro funkci starosty dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva.

(pro 12 hlasů, zdržel se 1 hlas)

 

6.      Volba místostarosty

ZO rozhodlo, že volba místostarosty bude probíhat přímou tajnou volbou.

Návrh stran na místostarostu obce: 1. - Věra Šťastná

ZO v tajné volbě zvolilo místostarostou obce Dalečín, Věru Šťastnou, narozenou dne 18.4.1966,  bytem Dalečín č.33. Pro funkci místostarosty neuvolněný člen zastupitelstva.

(pro 12 hlasů, zdržel se 1 hlas)

   

7.      Volba kontrolního a finančního výboru

ZO odvolává stávající členy kontrolního a finančního výboru.

Kontrolní výbor byl navržen a schválen ve složení: Miloš Dědič – předseda, Jaroslav Vítek – člen, Vlastimil Svoboda – člen.

(pro 10 hlasů, zdržel se 3 hlasy)

Finanční výbor byl navržen a schválen ve složení: MVDr.Ladislav Čech – předseda,  Jan Jelínek – člen, Pavel Vávra – člen.

(pro 10 hlasů, zdržel se 3 hlasy)

 

8.      Volba zástupce obce do dozorčí rady LSO, s.r.o. Bystřice n/P.

Zástupcem obce Dalečín do dozorčí rady LSO, s.r.o. Bystřice n/P. byl navržen a schválen MVDr.Ladislav Čech.

(pro 12 hlasů, zdržel se 1 hlasy)

 

9.      Volba zástupce obce do dozorčí rady Pila Unčín s.r.o

Zástupcem obce Dalečín do dozorčí rady Pila Unčín s.r.o byli navrženi a schváleni Ing.Pavel Kadlec a Josef Vrtěna.

(pro 12 hlasů, zdržel se 2 hlasy)

 

10.  ZO schvaluje:

-         uzavření smlouvy mezi LSO, s.r.o. Bystřice n/P. a SZIF Brno o poskytnutí dotace na opravu Cesty k suchému boru.

-         uzavření smlouvy o dílo mezi LSO, s.r.o. Bystřice n/P. a EKOSTAVBY, a.s.,

-         uzavření smlouvy mezi LSO, s.r.o. Bystřice n/P. a městem Bystřice nad Pernštejnem o poskytnutí půjčky ve výši 3mil.Kč.

(pro 13 hlasů)

 

11.  ZO schválilo usnesení zastupitelstva obce ve smyslu zápisu z ustavujícího zasedání.

(pro 13 hlasů)

 

V Dalečín 6.11.2006

 

Vyvěšeno: 7.11.2006

Sejmuto: