Zápis a usnesení č. 03/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 31.1.2007 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu obce na rok 2007 připraveným finanční komisí. V průběhu projednání rozpočtu byly navrženy tyto změny:

příjmy: přidán §3639, položka3201 – příjmy z prodeje akcií  - výši 160.000,-Kč

výdaje: přidán §3330, položka 5223 – neinvest.dotace církvím –  ve výši 160.000,-Kč

             zrušen §3419, položka 5169 – nákup služeb n.j. – ve výši10.000,-Kč 

             navýšen §3412, položka 6121 – budovy, stavby, haly – na výši 164.000,-Kč

S výše provedenými změnami schválilo ZO rozpočet obce Dalečín na rok 2007, jako vyrovnaný v celkové výši 9.311.500,-Kč.

 (Pro 13 hlasů)

3.      ZO projednalo žádost Římskokatolické farnosti Dalečín o příspěvek ve výši 160.000,-Kč na opravu fasády kostela svatého Jakuba v Dalečín. ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na opravu v požadované výši.

 (Pro 13 hlasů)

4.      ZO vyslechlo žádost o finanční příspěvek na činnost Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina  ve Žďáru nad Sázavou. ZO souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 2000,-Kč CPZ kraje Vysočina Žďáru nad Sázavou.

(Pro 13  hlasů)

5.      ZO projednalo žádost FA ČCE ve Veselí o koupi jím užívaného pozemku p.č.555/5 v kat. úz. Veselí u Dalečína. Cena za pozemek je stanovena ve výši 10,-Kč nebo za cenu vyšší stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s převodem nese kupující. ZO pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. Za výše uvedených podmínek ZO souhlasí s prodejem pozemku parc.č.555/5 v kat. úz. Veselí u Dalečína, žadateli.

(Pro 13 hlasů)

6.      ZO projednalo návrh finanční komise na zvýšení stočného u splaškové kanalizace obce Dalečín ze 14,-Kč na 19,-Kč/m3. Zvýšení stočného po provedení odečtů vodoměrů v dubnu 2007 v případě paušální sazby od 1.5.2007. ZO souhlasí se zvýšením stočného dle předloženého návrhu finanční komise.

(Pro 13 hlasů)

7.      ZO projednalo návrh finanční komise na zvýšení poplatku za provoz kabelové televize ze stávajících 200,-Kč na 250,-Kč/rok. Protinávrh zvýšení ze stávajících 200,-Kč na 300,-Kč/rok.  ZO rozhodlo o zvýšení poplatku za provoz kabelové televize na 300,-Kč/rok/přípojka.

(Pro 6 hlasů, proti 5hlasů, zdrželo se 2hlasy)

8.      ZO pověřilo finanční komisi k vypracování výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Rekonstrukce náměstí v Dalečíně“.

     (Pro 13 hlasů)

 

V Dalečín 1.2.2007

 

                                                        

 

Vyvěšeno:5.2.2007

Sejmuto:22.2.2007