Zápis a usnesení č. 04/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 2.3.2007 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) schválilo výběrové řízení č.1/2007-FRB na poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení.

 (Pro 11 hlasů)

3.      ZO projednalo Program obnovy obce Dalečín. Úkoly z nich plynoucí a plán akcí na období 2007- 2010 budou předmětem diskuze a předloženy na příštím zasedání ZO.

4.      ZO schválilo zastavěné území obce Dalečín dle přiložených mapových podkladů.

(Pro 11  hlasů)

5.      ZO Dalečín  schvaluje dle  §6 odst.6 písm.b) zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), žádost o pořízení územně plánovací dokumentace – Územního plánu obce Dalečín městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem, tj. úřadem územního plánování, dle §6 odst.1 písm. c) zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

(Pro 11 hlasů)

6.      ZO Dalečín určuje zastupitele obce Ing.Pavla Kadlece pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování – Územního plánu obce Dalečín.

(Pro 11 hlasů)

7.      ZO projednalo prodej a koupi pozemků v části obce Hluboké pánu č. 97-116/2006. ZO pověřilo starostu obce k vyhlášení záměru na prodej pozemků. O podmínkách prodeje rozhodne ZO na dalším zasedání.

8.      ZO souhlasí se skácením lípy na pozemku p.č. 997/1 v kat.úz. Dalečín. Skácení provede žadatel na vlastní náklady.

(Pro 6 hlasů, zdrželo se 5hlasů)

 

V Dalečín 8.3.2007

 

 

Vyvěšeno: 8.3.2007

Sejmuto: 5.4.2007