Zápis a usnesení č. 05/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 5.4..2007 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a  Obcí Dalečín o výkonu  přenesené působnosti svěřené zvláštním zákonem orgánům obce ve správním obvodu obce Dalečín v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude Město Bystřice nad Pernštejnem a Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Dalečín.

      (Pro 11 hlasů)

3.      ZO schválilo poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení dle podaných žádostí pro:

-         pan Pavel Oliva – půjčka ve výši 50.000,-Kč na opravu fasády,

-         paní Marie Klímová – půjčka ve výši 150.000,-Kč na výměnu střešní krytiny,

-         paní Hana Gloserová – půjčka ve výši 100.000,-Kč na výměnu střešní krytiny

      (Pro 11 hlasů)

4.      ZO Dalečín  se seznámilo s podanými nabídkami na realizaci stavby – „Rekonstrukce náměstí v Dalečín“. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Beton SPH s.r.o a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.

(Pro 12 hlasů)

5.      ZO Dalečín na základě podaných žádostí schvaluje příspěvek ve výši 2000,-Kč pro ČSV,o.s. základní organizace Jimramov a  příspěvek ve výši 2000,-Kč pro občanské sdružení –Hospicové hnutí – Vysočina.

(Pro 12 hlasů)

6.      ZO souhlasí dle geometrického plánu č. 97-116/2006 s prodejem pozemků - část parc.č. 610PK  a  část parc.č. 598/2KN Ing.Miroslavu Junovi za cenu 25,-Kč/m2,  dále ZO souhlasí s koupí pozemků - část parc.č. 348PK  a část parc.č.348/1KN  od Jaromíra Juna za cenu 35,-Kč/m2. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smluv o převodu pozemků. Současně ZO pověřuje starostu obce k jednání s manželi Zachovalovými o odkoupení části pozemků parc.č.348/2KN  a  parc.č.1KN. 

(Pro 12 hlasů)

7.      ZO pověřilo starostu obce k prodeji podílových listů otevřených podílových fondů Investiční společnosti České spořitelny – SPOTOTREND a SPOROBOND.

 

V Dalečín 11.4.2007

 

                                                        

Vyvěšeno: 12.4.2007

Sejmuto: 9.5.2007