Zápis a usnesení č. 06/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečíně

konaného dne 24.5.2007 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) schválilo Program obnovy obce Dalečín a jejich částí Veselí a Hluboké

      (Pro 10 hlasů)

3.      ZO projednalo:

a) -  návrh pana Josefa Horáčka na prodej pozemku parc.č.774/6 v kat.úz. Dalečín. ZO schválilo odkup pozemku parc.č.7774/6 v kat.úz. Dalečín od pana Josefa Horáčka a     pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o převodu pozemku.

(Pro 10 hlasů)

b) - žádost manželů Obořilových o odkoupení  pozemku parc.č. 599/3 v kat.úz. Hluboké u

Dalečína. ZO zamítlo prodej pozemku.

      (Pro 10 hlasů)

      c) – směnu pozemků část parc.č. 14/1 za část parc.č. 1 a parc.č. 348/2 v kat.úz. Hluboké u

      Dalečína  mezi  obcí Dalečín   a  manželi Zachovalovými.  ZO schválilo  směnu  pozemků    

      část  parc.č. 14/1 za část parc.č. 1  a   parc.č. 348/2  v kat.úz. Hluboké u Dalečína pověřuje

      starostu obce k podpisu smlouvy o převodu pozemků.

      (Pro 10 hlasů)

      d) – žádost pana Miroslava Hakla o odkoupení pozemků parc.č. st.185/2 a st.229 v kat.úz.

 Dalečín.  ZO  schválilo  prodej   pozemku  parc.č.st.185/2  a  st.229 v kat.úz.  Dalečín  za

 cenu  200,-Kč/m2   a  pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o převodu pozemku.

       (Pro 7 hlasů, proti 1hlas, zdržely se 2 hlasy)

4.      Starosta obce seznámil ZO se situací ohledně možnosti financování prací na  rekonstrukci návsi a odložení realizace na rok 2008. ZO bere informaci na vědomí.

      (Pro 10 hlasů)

5.      ZO projednalo udělování odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce. ZO se vzdalo nároků na měsíční odměny členů zastupitelstva obce. ZO stanoví měsíční odměnu ve výši 5000,-Kč místostarostce obce. 

(Pro 9 hlasů, zdržel se 1 hlas)

6.      ZO projednalo návrh nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 250 v kat úz. Veselí mezi obcí Dalečín a panem Antonínem Strakou. ZO nesouhlasí s výší navrhovaného nájmu a pověřilo starostu obce k dalšímu jednání v této záležitosti.

      (Pro 10 hlasů)

7.      Starosta obce seznámil ZO s nabídkou na opravu cesty v Hlubokém. ZO pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.

      (Pro 10 hlasů)

 

Dalečíně 30.5.2007

 

Vyvěšeno: 30.5.2007

Sejmuto: 21.6.2007