Zápis a usnesení č. 07/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 21.6..2007 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 ze dne 16.5.2007, kterou  provedli pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina. ZO bylo seznámeno a souhlasí s  provedenými opatřeními k nápravě chyb uvedených v této zprávě.

      (Pro 9 hlasů)

3.      ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Dalečín za rok 2006.

      (Pro 9 hlasů)

ZO souhlasí s koupí pozemků – st.51/1, st.51/2,st.51/3, st.51/4, 64, 125/1, 125/2, 125/3,  

st.51/1PK, st.51/3PK, 64PK 125/1PK, 126PK a 127PK od pana Adama . ZO pověřuje

starostu obce k jednání o koupi pozemků a podpisu kupní smlouvy.

(Pro 9 hlasů)

4.      ZO projednalo nabídku pana Trojana (STUDIO TULÁK) na účast v projektu vydání knihy o obcích okresu Žďár nad Sázavou. ZO schvaluje účast obce Dalečín v projektu a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.

 

 

V Dalečín 25.6.2007

 

                                                        

Vyvěšeno: 25.6.2007

Sejmuto: 20.7.2007