Zápis a usnesení č. 08/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 19.7..2007 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) schválilo Opatření obecné povahy č.1/2007 – Návrh vymezení zastavěného území v obci Dalečín. Opatření nabývá účinnosti dne 4.8.2007.     (Pro 11 hlasů)

3.      ZO projednalo a schválilo rozpočtové úpravy  ke dni 30.6.2007. (Příloha č.1 zápisu)

      (Pro 11 hlasů)

4.      ZO projednalo záměr na vklad 2/22 podílů pozemku par.č.497 v kat úz.Karasín do společnosti Lesní společenství obcí s.r.o . a to navýšením základního kapitálu společnosti.

(Pro 11 hlasů)

ZO schválilo směnu pozemků mezi Jednota, spotřební družstvo Velké Meziříčí a Obcí Dalečín dle geometrického plánu zhotoveného GEODEZIE GP Bystřice nad Pernštejnem č. 190-2/2003. Za rozdíl ve výměře směnovaných pozemků zaplatí obec ve výši 50,-Kč/m2. ZO pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy.

(Pro 11 hlasů)

5.      ZO schválilo prodej 2/22 podílů na částech pozemků parc.č. 321/31, 321/32 a 321/54 dle geometrického plánu zhotoveného GEODEZIE GP Bystřice nad Pernštejnem č. 147-110/2005 za cenu 3.579,-Kč. ZO pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

ZO projednalo nový návrh nájemní smlouvy na pozemek parc.č.250 v k.ú.Veselí . ZO pověřilo starostu obce k dalšímu jednání o smlouvě. Maximální částka nájmu je 1000,-Kč/rok a kompenzace za roky 2004 – 2006 je 3000,-Kč.

(Pro 11 hlasů)

6.      ZO souhlasí s pronájmem části sklepu v budově č.30 panu Aleši Sapákovi. Cena nájmu je stanovena ve výši 50,-Kč/m2/rok.

(Pro 11 hlasů)

7.      ZO ukládá starostovi obce prověřit možnosti  realizace části dešťové kanalizace v Hlubokém.  (Pro 10 hlasů)

 

V Dalečín 20.7.2007

 

Vyvěšeno:20.7.2007

Sejmuto:8.8.2007