Zápis a usnesení č. 09/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 16.8..2007 v 19,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) schválilo vklad  2/22 podílu parc.č.497 o výměře 4582m2 v kat.úz. Karasín do společnosti LESNÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ s.r.o. a to navýšením základního kapitálu společnosti.      (Pro 9 hlasů)

 

V Dalečín 21.8.2007

 

 

Vyvěšeno: 21.8.2007

Sejmuto: 2.10.2007