Zápis a usnesení č. 10/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 11.10..2007 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) projednalo  investiční záměr firmy - e3 větrná energie s.r.o na výstavbu dvou větrných elektráren v kat. úz. Veselí u Dalečín. ZO rozhodlo, že s případným souhlasem vyčká na výsledek revize Územní energetické koncepce kraje Vysočina.      (Pro 7 hlasů)

3.      ZO projednalo možnost prodeje části budovy na parc.č. st.1/1 v kat.úz. Dalečín. ZO nesouhlasí s prodejem za stávajících podmínek.      (Pro 7 hlasů)

4.      ZO projednalo  dopis paní JUDr. Křestěncové ze dne 28.8.2007 ohledně pronájmu pozemku parc.č.250 v kat.úz. Veselí u Dalečín. ZO  nadále trvá na podmínkách dle bodu 6 v zápisu zastupitelstva obce č.08/2007 ze dne 20.7.2007.       (Pro 7 hlasů)

5.      ZO projednalo návrh pana Doležala ve věci dalšího postupu provozování lyžařského vleku v Dalečíně. ZO souhlasí postupem dle předloženého návrhu a požaduje uzavřít patřičné smlouvy do konce roku 2007.      (Pro 7 hlasů)

6.      ZO se seznámilo a následně schválilo výroční zprávu Základní a mateřské školy v Dalečíně.       (Pro 7 hlasů)

 

V Dalečín 15.10.2007

 

 

 

Vyvěšeno: 15.10.2007

Sejmuto: 6.11.2007