Zápis a usnesení č. 11/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 6.12..2007 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Účetní ZŠ a MŠ Dalečín seznámila zastupitelstvo obce ( dále jen „ZO“ ) s výroční zprávou školy za rok 2005/2006 ( příloha č.1 zápisu). ZO schvaluje výroční zprávu.   ZO souhlasí s vyrovnáním záporného hospodářského výsledku ve výši 9.321,20Kč z finančních prostředků  rezervního fondu ZŠ.     (Pro 11  hlasů)

3.      ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření obce ze dne 13.11.2007 (příloha č.1 zápisu).  (Pro 11 hlasů)

4.      ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2008.   (Pro 11 hlasů)

5.      ZO projednalo výstavbu větrných elektráren v kat.úz. Veselí.  ZO nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren na území obce Dalečín ( katastr. území: Dalečín, Hluboké u Dalečína, Veselí u Dalečína).   (Pro 11 hlasů)

6.      ZO projednalo a schválilo „Knihovní řád“, vč. přílohy č.1,2,3,4  pro místní lidovou knihovnu v Dalečíně,      (Pro 11 hlasů)

7.      ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na parc.č.79/3 v kat.úz. Dalečín na stavbu – „Dalečín-kabelová přípojka NN- Zedník“. Oprávněným z věcného břemene je E-ON Distribuce,a.s.   (Pro 11 hlasů)

8.      ZO souhlasí s uzavřením smluv o dílo s Ing. Michalem Burianem  na přípravu projektů –„Park volného času v obci Dalečín“ a  „Rekonstrukce náměstí v Dalečíně“. (Pro 10 hlasů)

9.      ZO stanoví odměny:  Marie Horáčková-kronikářka-6000,-Kč, Josef Pražák-1000,-Kč, Jaromír Vostrejš -1000,-Kč, Marie Klusáková-SPOZ-1500,-Kč, Renata Mičková-knihovnice – 5000Kč. (Pro 10 hlasů)

10.  ZO stanoví odměnu členům zastupitelstva obce za rok 2007 ve výši  3600Kč.

      (Pro 10 hlasů)

 

V Dalečín 10.12..2007

 

                                                        

Vyvěšeno: 10.12.2007

Sejmuto: 29.12.2007