Zápis a usnesení č. 12/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 28.12..2007 v 16,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícím na území obce Dalečín a jejich částí Veselí a Hluboké. (Pro 12  hlasů)

3.      ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření obce ze dne 30.11.2007 (příloha č.1 zápisu).  (Pro 12 hlasů)

4.      ZO projednalo a schválilo – Směrnici pro poskytování cestovních náhrad.   (Pro 12 hlasů)

5.      ZO projednalo a schválilo pronájem části hospodářské budovy na parc.č.st.125 v kat.úz Dalečín panu Vladimíru Šimonovi.  Podmínky pronájmu obvyklé.  (Pro 12 hlasů)

6.      ZO projednalo  a schválilo - Návrh  strategie rozvoje obce Dalečín na roky 2008-2013. (Pro 11 hlasů)

      

 

V Dalečín 3.1.2008

 

                                                         

Vyvěšeno: 3.1.2008

Sejmuto: 1.2.2008