Zápis a usnesení č. 14/2008ze zasedání Zastupitelstva obce v Dalečín

konaného dne 13.3.2008 v 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

 

1.      Program zasedání

2.      Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) vyhlašuje  výběrové řízení č.1/2008-FRB na poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení (příloha č.1 zápisu

(Pro 10 hlasů)

3.      ZO projednalo a schválilo Dodatek č. ke směrnici pro poskytování cestovních náhrad. (příloha č.2 zápisu).   (Pro 10 hlasů)

4.      ZO schválilo Strategií rozvoje obce Dalečín pro roky 2008 – 2013.    (Pro 10 hlasů)

5.1. ZO souhlasí s předložením projektu - „Rekonstrukce náměstí v Dalečíně“ do vyhlášené výzvy Regionálního operačního programu Jihovýchod, prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel,  oblast podpory 3.3. - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel.    (Pro 10 hlasů)

5.2. ZO souhlasí s předložením projektu - „Park volného času v obci Dalečín“ do vyhlášené     výzvy Regionálního operačního programu Jihovýchod, prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel,  oblast podpory 3.3. - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel.   (Pro 10 hlasů)

6.1. ZO souhlasí se zajištěním finančních prostředků na realizaci projektu - „Rekonstrukce náměstí v Dalečíně“, z vlastních finančních zdrojů.    

       (Pro 10 hlasů)

6.2. ZO souhlasí se zajištěním finančních prostředků na realizaci projektu - „Park volného  času v obci Dalečín“, z vlastních finančních zdrojů.    

(Pro 10 hlasů)

7.        ZO na návrh starosty obce schválilo komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek doručených v zadávacích řízeních na stavbu - „Rekonstrukce náměstí v Dalečíně“ a stavbu - „Park volného času v obci Dalečín“. Komise pro otevírání obálek: Pavel Kadlec, Bronislava Houdková a Pavel Vávra. Komise pro hodnocení nabídek: Ing.Pavel Kadlec, Bronislava Houdková, Pavel Vávra, Vlastimil Dudek a MVDr.Ladislav Čech.

(Pro 10 hlasů)

8.        ZO nesouhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy s LSO Bystřice nad Pernštejnem z důvodů nejasné ceny výše nájmu. ZO dále pověřuje starostu obce k vyvolání jednání s obcí Písečné, městem Bystřice nad Pernštejnem a LSO Bystřice nad Pernštejnem ohledně nájemní smlouvy na les „Holotín“.    (Pro 10 hlasů)

9.        Na základě přijatých žádostí ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2000,- Kč pro občanské sdružení – „Hospicové hnutí –Vysočina“  a  poskytnutím příspěvku ve výši 2000,- Kč  pro  „Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina“.   (Pro 10 hlasů)

10.    ZO projednalo dopis pana Straky ohledně nájmu na pozemku p.č.250 v k.ú.Veselí. ZO souhlasí s odstraněním stavby z tohoto pozemku.

(Pro 10 hlasů)

11.    ZO projednalo nabídku akad.malíře Martina Findeise na panoramatické mapy „Žďársko,novoměstsko a bystřicko“. ZO souhlasí s objednáním 100ks těchto map.   (Pro 10 hlasů)

12.    ZO souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na úhradu materiálu souvisejících s rozšířením a provedení  oplocení antukového hřiště „Na bahnech“. (Pro 10 hlasů)

13.    ZO vzalo na vědomí informaci z valné hromady PILA Unčín s.r.o o možnosti prodeje.

 

V Dalečín 14.3.2008

 

Vyvěšeno: 14.3.2008                                        

Sejmuto: 14.4.2008